Генерално незадоволните вработени се непродуктивни работници, и обратно, среќен и задоволен тим “раѓа“ добри резултати.