Вкупниот приход ce менува co промените на обемот на произведените и продадените стоки и услуги и co промените на нивните цени.