Пријавата и одјавата на недвижниот имот е даночна обврска на секое правно и физичко лице.