м-р Даниела Нелепа Дамеска Управител на Ф-Групација, под. ЕЕ РЕЦИКЛАЖА Скопје

м-р Даниела Нелепа Дамеска

Управител на Ф-Групација, под. ЕЕ РЕЦИКЛАЖА Скопје

М-р Даниела Нелепа Дамеска Управител на Ф-Групација, под. ЕЕ РЕЦИКЛАЖА Скопје, Претседател на МаСВА (MaSWA - Macedonian Solid Waste Association)

Напишано од

м-р Даниела Нелепа Дамеска:

Значење на симболите и знаците за рециклажа

Значење на симболите и знаците за рециклажа

Под поимот рециклирање се подразбира процес на преработка на продуктите што се наоѓаат во отпадот, при што тие служат како суровини за производство на нови продукти.

Прочитај повеќе

Што треба да знаеме за отпад од електронска и електрична опрема (ОЕЕО)

Што треба да знаеме за отпад од електронска и електрична опрема (ОЕЕО)

Според Центарот за здружено истражување на Европската Комисија, создавањето на ОЕЕО во ЕУ се зголемува за 3% – 5 % годишно, што значи дека вкупниот износ на ее-отпад се дуплира на секои 12 до 15 години.

Прочитај повеќе