Јован Маџовски Регионален менаџер на CEED за Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Молдавија.

Јован Маџовски

Регионален менаџер на CEED за Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Молдавија.

Регионален менаџер на Центарот за развој на претприемачи и менаџери (CEED) за Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Молдавија. Јован Маџовски магистрирал МБА на Економскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методиj во Скопје. Тој има десетгодишно работно искуство во развојни организации како што се USAID, UNDP и ЕУ. Тој има големо искуство во организација на тренинзи/студиски патувања надвор од земјата, проектен менаџмент на милионски проекти за економски развој од областа на микро финансирање, инвестиции, животна средина/рециклирање, енергетски и локален економски развој. Јован е овластен менаџмент консултант и тренер за врвно и средно ниво на менаџмент и човечки ресурси.

http://ceed-macedonia.org/
Напишано од

Јован Маџовски:

Волонтерите и човечките ресурси (1)

Волонтерите и човечките ресурси (1)

Волонтерите се основата на непрофитниот сектор. Волонтери се луѓе кои го подаруваат своето време, знаење, искуство, експертиза, талент или друго, без барање на надомест.

Прочитај повеќе

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (2)

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (2)

Извршниот орган е чувар на визијата. Тие делуваат во име на заедницата за да ја направат организацијата да биде најдобра што може. Извршниот орган мора да ѝ одговори на заедницата за одлуките што ги носи.

Прочитај повеќе

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (1)

Специфичности на менаџментот на човечки ресурси во непрофитните организации (1)

За разлика од приватниот производствен сектор, каде што технологијата за производство е многу важна за успехот, во непрофитните организации сѐ се темели на луѓето.

Прочитај повеќе

Методи за развој на менаџери надвор од работното место

Методи за развој на менаџери надвор од работното место

Организациите најчесто користат една или комбинација на следниве методи за развој на менаџерите надвор од работното место:

Прочитај повеќе

Методи за развој на менаџери на работното место

Методи за развој на менаџери на работното место

Организациите најчесто користат една или комбинација на следниве методи за развој на менаџерите на самото работно место:

Прочитај повеќе

Процес за развој на менаџери

Процес за развој на менаџери

Освен обучувањето на новите и постоечките вработени, секоја организација мора да инвестира во развојот на способностите на својот менаџерски тим што ги вклучува менаџерите на прво ниво, менаџерите на средно ниво и извршните менаџери.

Прочитај повеќе

Развој на менаџери

Развој на менаџери

Кариерниот развој за нов менаџер којшто тукушто почнува да координира и раководи со мал тим во организацијата и за менаџерите на сектори, повеќе сектори или менаџери на целата организација, не може да биде идентичен.

Прочитај повеќе

Кариерен плафон или достигнување

Кариерен плафон или достигнување

Кариерното достигнување се дефинира како точка во кариерата во која веројатноста за понатамошен хиерархиски раст е многу мала и настанува кога одредена индивидуа достигнува позиција од која тој или таа најверојатно нема да бидат промовирана понатаму.

Прочитај повеќе

Митови поврзани со кариерата

Митови поврзани со кариерата

Постојат многу митови на менаџерите и на вработените за кариерниот развој кои најчесто го ограничуваат кариерниот развој и раст.

Прочитај повеќе

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (2)

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (2)

Кариера претставува серија позиции поврзани со работата коешто едно лице ги има во текот на животот, за да ги задоволи своите индивидуални потреби. Со текот на годините, се менува природата и темпото на промени на кариерите.

Прочитај повеќе

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (1)

Управување со таленти и кариерен развој на вработени и на менаџери (1)

Развојот на кариерата на менаџерите и на вработените претставува континуиран, формализиран организациски систем кој се фокусира на развивање и напредување на луѓето во организацијата, според потребите и на вработените и на организациите.

Прочитај повеќе

Креирање на систем за наградување на менаџери и вработени

Креирање на систем за наградување на менаџери и вработени

Системот за наградување е една од најефективните мотивациски алатки со кои располага менаџментот на една организација.

Прочитај повеќе

Седум чекори во процесот на анализа на извршувањето на работењето

Седум чекори во процесот на анализа на извршувањето на работењето

Добрата подготовка е од исклучителна важност за ефективно оценување на извршувањето на работењето. Менаџерот што оценува и вработениот којшто е оценуван имаат специфични улоги во процесот на оценување.

Прочитај повеќе

Анализа на успешноста од работењето на менаџери и вработени

Анализа на успешноста од работењето на менаџери и вработени

Вработените кога се добро менаџирани, тие се чувствуваат еднакви, посветени и мотивирани. Нивните потреби и желби се земени предвид; активностите се прилагодени на нивните индивидуални начини на работење и нивниот придонес во работењето е признат.

Прочитај повеќе

Развивање преку обука, менторство и коучинг (4)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (4)

Менторството ѝ помага на личноста да ги обликува своите верувања и вредности на позитивен начин, од личност која има претходно искуство во конкретната област.

Прочитај повеќе

Развивање преку обука, менторство и коучинг (3)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (3)

Имајќи ги предвид принципите за учење, особено оние за учење на возрасни лица, потребата од практика и стиловите на учење, следната фаза во обуката е развивање на обуката според некој од методите на обука.

Прочитај повеќе

Развивање преку обука, менторство и коучинг (2)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (2)

Бидејќи целта на секоја обука е учење, односно зголемување или додавање на нови вештини, знаења и способности, многу е важно да се земат предвид соодветни принципи и пристапи на учењето како сложен психолошки процес.

Прочитај повеќе

Развивање преку обука, менторство и коучинг (1)

Развивање преку обука, менторство и коучинг (1)

Во битката за подобрување на резултатите, обуката на вработените и менаџерите станува сè поважна, бидејќи и вработените и менаџерите треба да се адаптираат на промените и мора да ги надградуваат своите компетенции и квалификации.

Прочитај повеќе

Поставување на работни стандарди и очекувани резултати на менаџери и вработени

Поставување на работни стандарди и очекувани резултати на менаџери и вработени

Клучно за мотивираноста на секој вработен и менаџер е прецизно да знае што треба да сработи и како ќе биде мерен, дали и колку го сработил договореното.

Прочитај повеќе

Воведување на менаџери и вработени во НПО

Воведување на менаџери и вработени во НПО

Воведувањето претставува насочување на новите вработени и менаџери со организацијата, нивните работни единици и самото работно место.

Прочитај повеќе

Селекција на менаџери и вработени во НПО (5)

Селекција на менаџери и вработени во НПО (5)

Клучно во процесот на селекција е одличното познавање на тоа што претставуваат добри резултати од работното место и кои карактеристики на еден вработен се поврзани со тие резултати.

Прочитај повеќе

Селекција на менаџери и вработени во НПО (4)

Селекција на менаџери и вработени во НПО (4)

Препораките се еден од најкористените методи при селекција на кадарот. Една од целите на процесот на селекција е да предвиди со која успешност кандидатот ќе ги извршува обврските на новото работно место.

Прочитај повеќе

Селекција на менаџери и вработени во НПО (3)

Селекција на менаџери и вработени во НПО (3)

Интервјуто е многу важен метод во селекцијата и фактор кој игра голема улога при носење на одлука за избор на кандидат за вработување и понуда за вработување, од страна на организацијата, но и за кандидатот.

Прочитај повеќе

Селекција на менаџери и вработени во НПО (2)

Селекција на менаџери и вработени во НПО (2)

Тестовите се уште еден метод што се применува во процедурата на селекција на кадарот. Тие вклучуваат проверка на физичка способност, здравје, вештини, знаења, интелигенција, писменост, нумерички вештини и др.

Прочитај повеќе