Ксенија Чаминска Сопственик на Professional Account, друштво за даночно советување, консалтинг и сметководство

Ксенија Чаминска

Сопственик на Professional Account, друштво за даночно советување, консалтинг и сметководство

Ксенија Чаминска по професија е економист (маркетинг и менаџмент). Во областа на сметководството и финасиите има повеќе од 25 години работно искуство, од кои повеќе од 15 години на позиција како финансов директор. Од 2008 година основа сопствена компанија – Друштво за даночно советување, консалтинг и сметководство, Професионал Акаунт ДООЕЛ Скопје и работи со мали, средни и големи домашни компании и компании со странски капитал, со посебен осврт на даночно советување. Работи и со големи буџетски корисници, меѓу кои спаѓа и МАНУ. Друштвото обезбедува услуги и гарантира врвен квалитет со прецизно почитување на правилата дефинирани со позитивните законски прописи. Секогаш има добри и релевантни информации коишто ќе ви овозможат да постапувате решително, со пресметан ризик и да донесувате добри и мудри одлуки во вашиот бизнис.

Напишано од

Ксенија Чаминска:

Дали следува К15 доколку договорот за вработување се продолжува секој месец?

Дали следува К15 доколку договорот за вработување се продолжува секој месец?

Доколку вработениот е пријавен на определено време со договор на еден месец, кој се продолжува секој месец (од почетокот на годината и сè уште трае повеќе од шест месеци континуирано), дали му следува К15?

Прочитај повеќе

Заемот како непризнаен расход

Заемот како непризнаен расход

Прашање: Имам компанија која има дадено позајмица на друго правно лице. Дали ќе бидам оданочен и колкав процент, доколку не ми биде вратена до крајот на годината?

Прочитај повеќе

Одговори на Ваши прашања во врска со К15

Одговори на Ваши прашања во врска со К15

Прашање: Работев во една компанија 10 месеци и ме отпуштија од работа. Дали имам право на К15?

Прочитај повеќе

Колку треба да се исплати за регрес за годишен одмор – К15?

Колку треба да се исплати за регрес за годишен одмор – К15?

Право на користење на регрес за годишен одмор имаат сите вработени лица кои имаат остварено минимум шест месеци непрекинат работен стаж кај работодавецот.

Прочитај повеќе

Приходи на физичко лице остварени од странство

Приходи на физичко лице остварени од странство

Како се пријавуваат приходи од странство како физичко лице, на основа на провизија за извршено посредување во продажба на стоки кон втора странска фирма? На кои даноци (колкав процент) подлежат овие приходи?

Прочитај повеќе

Фактурирање материјали и услуги според член 32-а

Фактурирање материјали и услуги според член 32-а

Дали може кон ист коминтент да издава две различни фактури? Во првата да се фактурираат само материјалите во која ќе изрази плус ДДВ, а за услугата и монтирањето да направи посебна ситуација во која го користи членот 32-а?

Прочитај повеќе

Фактурирање со или без ДДВ на ИТ услуги кон странство

Фактурирање со или без ДДВ на ИТ услуги кон странство

Дали фактурите кои се издадени спрема странски компании со седиште надвор од Република Македонија, а се однесува за напред споменатите услуги, треба да се фактурираат со 18% ДДВ?

Прочитај повеќе