Пане Илиев д-р по економски науки, област Претприемништво

Пане Илиев

д-р по економски науки, област Претприемништво

Ревизор. Вработен во Комерцијална банка АД Скопје. Самостојна Дирекција за внатрешна ревизија. контакт: iliev.pane@gmail.com

Напишано од

Пане Илиев:

Процес на креативност

Процес на креативност

Најлошо за креативноста е кога се работи постојано на проблемот или можноста. Така, многу набрзо настапува уморот, а исчезнува креативноста.

Прочитај повеќе

Трансфер на ново работно место

Трансфер на ново работно место

Навидум лесно, но процесот на преместување од едно на друго работно место е доста сложен процес, кој бара претпазливост во изборот, добро осмислена стратегија за настап, олеснување на самиот трансфер.

Прочитај повеќе

Ефективност и ефикасност на работното место

Ефективност и ефикасност на работното место

Правило – ако не постои награда, тогаш не треба да постои ни казна како редовна алатка, освен при потешки прекршувања на работната дисциплина и ред.

Прочитај повеќе

Менаџирање со промени

Менаџирање со промени

Самото спомнување на зборот “промени” во организацијата асоцира на постоење проблеми, разместување, отпуштање и слично. Многу често тоа е така, но не мора секогаш да значи дека промените ќе бидат негативни.

Прочитај повеќе

Лидер

Лидер

Ајде малку подлабински да ги анализираме карактеристиките на лидерот, во функција на интензивирање на раст и развој на бизнисот.

Прочитај повеќе

Претприемништво фокусирано на можности

Претприемништво фокусирано на можности

Препознавањето на светот како средина богата со можности започнува и поаѓа од креативноста.

Прочитај повеќе

10 причини за неуспех на малиот бизнис

10 причини за неуспех на малиот бизнис

Ако појдеме од девизата “прашај паталец, а не гаталец”, ајде да наведеме дел од причините за неуспех на малите бизниси кои сум ги осознал и воочил како “на своја кожа”, така и низ контактите со сопствениците на мали бизниси во македонската економија.

Прочитај повеќе

Мотивацијата – суштински фактор на бизнис успехот

Мотивацијата – суштински фактор на бизнис успехот

Вистинскиот менаџер треба да препознае кога вработените покажуваат симптоми на демотивираност, пред да биде доцна, односно кога тие ќе почнат отворено да изразуваат незаинтересираност, а во краен случај и незадоволство од моменталниот ангажман.

Прочитај повеќе

Брзорастечки бизниси – Газели

Брзорастечки бизниси – Газели

Брзорастечките бизниси се бизниси (со посебен акцент на малите деловни субјекти) кои остваруваат најмалку 20% континуиран раст (по основ на обрт или продажба или вработени или добивка, итн), за период од три или повеќе години.

Прочитај повеќе

Креативноста и големиот бизнис

Креативноста и големиот бизнис

Креативното мислење претставува процес на гледање на проблемите или ситуациите од свежа, нова перспектива, која предлага неконвенционални решенија (кои можат да изгледаат збунувачки во прво време) за истите.

Прочитај повеќе