aisle-3105629_960_720

Фото: pixabay

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во јануари 2018 година, во споредба со јануари 2017 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите:

Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 9,7%, а реално за 6,4%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 12,3%, а реално за 9,4%), Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 11,0%, а реално за 8,5%) и Трговија на мало, со автомобилски горива (номинално за 9,2%, а реално за 6,6%).

email