Добивката на Гранит за дивиденда, награди на менаџерскиот тим и за реинвестирање

Добивката на Гранит за дивиденда, награди на менаџерскиот тим и за реинвестирање

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2016 година е 27-ми јуни, додека прв ден на тргување без право на дивиденда за 2016 година е 28-ми јуни оваа година.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Ветекс за инвестиции

Ланската добивка на Ветекс за инвестиции

Остварената добивка, во износ од 9.497.989 денари, се распоредува во акумулирана добивка за идни инвестиции за набавка на опрема.

Прочитај повеќе

Скопски пазар ја акумулира ланската добивка

Скопски пазар ја акумулира ланската добивка

Нето добивката по оданочување во износ од 2.066.816 денари, остварена во 2016 година, целосно се пренесува во наредната година како акумулирана добивка.

Прочитај повеќе

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Следната редовна ревизија на индексите е на 15.12.2017 година.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Витаминка за инвестиции

Ланската добивка на Витаминка за инвестиции

Добивката од 18.084.175 денари се распределува во резерви за инвестициски вложувања.

Прочитај повеќе

Дивиденда за акционерите на Оилко

Дивиденда за акционерите на Оилко

Акционерите на Оилко ќе добијат дивиденда во висина од 22.583.070 денари бруто, односно 90 денари бруто за една акција.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Тиквеш за нови инвестиции

Ланската добивка на Тиквеш за нови инвестиции

Износ од 83.264.456 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2017 година за вложувања во нови инвестиции.

Прочитај повеќе

КХВ даде согласност за именување на директори на учесници на пазарот на хартии од вредност

КХВ даде согласност за именување на директори на учесници на пазарот на хартии од вредност

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ) на 115-та седница даде согласност за именување на неколку директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Единство од Струмица за законски резерви

Ланската добивка на Единство од Струмица за законски резерви

Нето добивката утврдена со годишната сметка за 2016 година изнесува 32.913 денари и се распоредува на законски резерви.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Современ дом од Прилеп за инвестиции

Ланската добивка на Современ дом од Прилеп за инвестиции

Нето добивката од 2016 година, во износ од 10.773.820 денари, како што стои во предлог одлуката, се распоредува за: законски резерви од 538.691 денари и нови инвестиции во износ од 10.235.129 денари.

Прочитај повеќе

Добивката на Попова Кула од лани ќе покрива дел од акумулираната загуба

Добивката на Попова Кула од лани ќе покрива дел од акумулираната загуба

Нераспределената добивка за 2016 година во износ од 61.292 денари да се искористи за покривање на дел од акумулираната загуба.

Прочитај повеќе

Реинвестирање на ланската добивка на ЗК Пелагонија од Битола

Реинвестирање на ланската добивка на ЗК Пелагонија од Битола

Остварената нето добивка по годишна сметка на ЗК Пелагонија за 2016 година, којашто по оданочување изнесува 23.544.319 денари, се распределува за реинвестирање.

Прочитај повеќе

Ланската добивка на Фруктал Мак ќе ги покрива загубите од претходните години

Ланската добивка на Фруктал Мак ќе ги покрива загубите од претходните години

Нето добивката во деловната 2016 година од 529.820 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

Прочитај повеќе

Добивката на ГД Тиквеш од Кавадарци за резерви и инвестиции

Добивката на ГД Тиквеш од Кавадарци за резерви и инвестиции

5% од добивката во износ од 1.716.560 денари ќе биде внесена во законски резерви на компанијата, додека 95% од добивката во износ од 32.614.645 денари ќе се пренесе за следната година и ќе се користи за инвестирање.

Прочитај повеќе

РЖ Институт ланската загуба ќе ја покрива од акумулираната добивка

РЖ Институт ланската загуба ќе ја покрива од акумулираната добивка

Остварената нето загуба во износ од 16.140.681 денари, од 2016 година, се покрива во целост од акумулираната добивка.

Прочитај повеќе

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка најтргувани во мај

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка најтргувани во мај

Акциите на Комерцијална банка, Македонијатурист и Стопанска банка се најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонска берза во мај.

Прочитај повеќе

Уготур ја распределува добивката од 2016 година

Уготур ја распределува добивката од 2016 година

Добивката по оданочување за 2016 година во износ од 1.189.401 денари се распоредува на: резервен фонд во износ од 59.470 денари и 1.129.931 денари за покривање на пренесена загуба.

Прочитај повеќе

Дел од добивката на Славеј наменета за исплата на дивиденда

Дел од добивката на Славеј наменета за исплата на дивиденда

Компанијата лани оствари нето добивка по оданочување во износ од 7.810.605 денари, од кои 2.000.000 денари се за исплата на бруто дивиденда на акционерите. Нето дивидендата по акција изнесува 87,87 денари.

Прочитај повеќе

Добивката на Жито Полог од Тетово ќе се реинвестира

Добивката на Жито Полог од Тетово ќе се реинвестира

Утврдената добивка во износ од 8.400.233 денари, да се распредели како резерви за инвестициски вложувања (реинвестирана добивка).

Прочитај повеќе

Минатогодишната добивка на Пекабеско за инвестиции

Минатогодишната добивка на Пекабеско за инвестиции

Нето добивката во износ од 110.391.986 денари, како што се наведува, се распоредување во резерви за инвестиции.

Прочитај повеќе

Охридска банка: Исплата на дивидендата за 2016 година ќе започне на 12-ти јуни

Охридска банка: Исплата на дивидендата за 2016 година ќе започне на 12-ти јуни

Дивидендата во бруто износ ќе изнесува 99 денари по акција.

Прочитај повеќе

Заваровалница Триглав ќе исплаќа дивиденда од 56,8 милиони евра

Заваровалница Триглав ќе исплаќа дивиденда од 56,8 милиони евра

Акционерите на Заваровалница Триглав го поддржаа предлогот на управата и Надзорниот одбор, за дивиденда да се намени дел од акумулираната добивка, во висина од 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција.

Прочитај повеќе

Акционерите на БИМ од Свети Николе ќе добијат дивиденда од ланската добивка

Акционерите на БИМ од Свети Николе ќе добијат дивиденда од ланската добивка

Исплатата на дивидендата за 2016 година ќе започне од трети јули оваа година.

Прочитај повеќе

Макотекс ќе ја акумулира ланската загуба

Макотекс ќе ја акумулира ланската загуба

Загубата за финансиската 2016 година, во износ од 13.962.698 денари, се пренесува во акумулирана загуба којашто изнесува 367.996.456 денари.

Прочитај повеќе

Горе