Што е политика на цени?

Што е политика на цени?

Од стојалиштето на претпријатието (микро аспект) политиката на цени е обусловена од дадената пазарна структура и начинот на формирање на цените на производите на одделните производители, односно од видот на пазарната положба (целосна или слободна конкуренција, монополска или олигополска).

Прочитај повеќе

Што е презадолженост?

Што е презадолженост?

Постојат два облика на презадолженост: презадолженост од аспект на ликвидноста и презадолженост од сапект на рентабилност.

Прочитај повеќе

Што е монетарно таргетирање?

Што е монетарно таргетирање?

Стратегијата на монетарно таргетирање се заснова врз основната поставка на монетаризмот – постоењето прецизна и стабилна врска помеѓу парите и цените.

Прочитај повеќе

Што се потрошувачки задруги?

Што се потрошувачки задруги?

Co членските влогови на членовите задругари ce создаваат паричните средства за прометната функција.

Прочитај повеќе

Што се банкарски резерви?

Што се банкарски резерви?

Во некои земји политиката на резерви и задолжителна резерва на банките претставува главен инструмент на монетарно-кредитната политика, а се применува линеарно спрема сите банки.

Прочитај повеќе

Што е девизен пазар?

Што е девизен пазар?

Девизен пазар е институција на пазарното стопанство, којашто претставува вкупен редовен однос меѓу понудата и побарувачката на девизи, односно редовна купопродажба на девизи за домашна валута или други валути, на определено место и определено време и според утврдени правила на однесување на организираниот пазар или девизната берза. Toj е специфичен пазар, бидејќи ce тргува со девизи како специфична стока. Девизниот пазар е еден сегмент на пазарот во поширока смисла и еден сегмент на финансискиот пазар. …

Прочитај повеќе

Што е недвижен имот?

Што е недвижен имот?

Недвижности се предмети што не може да ce преместуваат, a притоа да не ce уништат или да не ce оштети нивната употребна вредност. Во недвижности, освен предметите што пo својата природа ce неподвижни, како што е земјата, спаѓаат и сите предмети што ce механички или органски зацврстени во земјата. За недвижностите важи посебен правен режим во поглед на стекнувањето и пренесувањето на правата на сопственост, засновување хипотека и други правни обврски. Договорите што ce однесуваат …

Прочитај повеќе

Што е фиктивен капитал?

Што е фиктивен капитал?

Фиктивен капитал е капиталот што ce јавува во форма на хартии од вредност (акции, обврзници и сл.), коишто на нивните сопственици им донесуваат определен приход во вид на дивиденда или интерес (камата) и ce наоѓа надвор од функционирањето на реалниот капитал (т.е. капиталот на акционерското претпријатие). Капиталот на акционерското претпријатие е вложен во факторите за стопанисување и тој е реален капитал. Toj ce оплодува и создава профит. Поседувањето, пак, на извесен број акции (или други хартии …

Прочитај повеќе

Што е тезаурирање?

Што е тезаурирање?

Тезаурирање претставува појава што означува повлекување на парите од оптек и чување, собирање во домаќинствата, стопанските организации и општествените установи. Тезаурирањето претставува еден вид штедење, но ce разликува од штедењето што ce врши со вложување пари во банките врз основа на одредена интересна (каматна) стапка и од купување хартии од вредност, зашто ce повлекуваат парите од прометот и ce одзема нивната функција на разменско средство. Co тезаурирањето ce смалува вкупното количество пари во оптек, па затоа …

Прочитај повеќе

Што е полномошен индосамент?

Што е полномошен индосамент?

Полномошен индосамент (прокура индосамент) е пренос на право од хартија од вредност што не упатува на тоа индосатарот да стекнува права од хартијата од вредност во свое име и за своја сметка, туку коешто е извршно за да индосатарот стекне права од хартиите од вреднсот како полномошник на индосантот. Индосатарот, значи, ќе настапува како индосантов полномошник, а не како лице кое само има права од хартијата од вредност. Па должникот ќе биде должен да ја …

Прочитај повеќе

Што се нето-каматни расходи?

Што се нето-каматни расходи?

Каматните расходи претставуваат прва, основна расходна ставка во билансот на успехот. Овие расходи произлегуваат претежно од каматата што банката ја плаќа на депозитите, т.е. каматата на тековните сметки, депозитите по видување, орочените депозити итн. Понатаму, овде спаѓа и каматата што банката ја плаќа на недепозитните обврски, како што се: кредитите земени на меѓубанкарскиот пазар, кредитите од централната банка, репо-трансакциите, издадените обврзници итн. Исто така, во оваа група е вклучена и каматата што банката ја плаќа …

Прочитај повеќе

Што е нова кејнзијанска економија?

Што е нова кејнзијанска економија?

Нова кејнзијанска економија претставува современа економска школа, која го поврзува кејнзијанизмот со новите достигнувања на економската теорија. Оваа школа претставува трета генерација во развојот на кејнзијанизмот и се појави во 80-тите години на минатиот век. Новите кејнзијанци прифатија дел од оправданите критики на новата класична економија, како што се: тезата за рационални очекувања и потребата за обезбедување микроекономски основи на макроекономските модели. Од друга страна, претставниците на оваа школа обезбедија нови докази во прилог на …

Прочитај повеќе

Што е опортунитетен трошок и опортунитетен доход?

Што е опортунитетен трошок и опортунитетен доход?

Опортунитетен трошок и опортунитетен доход претставуваат алтернативна можност на еден економски фактор да ce употреби за некоја друга дејност и за истиот трошок (или потрошен труд) да ce остварува повисок доход од оној што ce добива во постојната употреба; изгубена можност, пропуштена околност или жртвувана алтернатива за остварување поголем алтернативен доход во споредба со постојниот. На пример, во едно мало претпријатие во кое сопственикот работи, не ce пресметува наемнина или плата како трошок за неговата работа. …

Прочитај повеќе

Што е негативно оданочување?

Што е негативно оданочување?

Негативно оданочување е даночна и социјална политика, односно социјални програми, според кои семејствата што имаат годишен доход под определено егзистенцијално ниво, примаат од државата (од буџетот) додаток на тој доход за да можат да остваруваат определена егзистенција. Додатокот ce смалува за толку, колку што ce зголемува семејната заработувачка, т. е. семејниот доход. Таканареченото негативно оданочување содржи неколку белези: 1. има егзистенцијален карактер, т. е. на семејствата со ниска економска моќ и на сиромашните им обезбедува …

Прочитај повеќе

Што е регионален стопански развој?

Што е регионален стопански развој?

Регионален стопански развој e таков стопански развој што, освен развојот на одделните стопански области и гранки, го опфаќа и регионалниот развој, т.е. го содржи развојот на одделните територијални делови или подрачја на една земја. Проблематиката на регионалниот стопански развој ги опфаќа условите и насоките на економскиот развој на потесните и пошироките подрачја на националното (односно светското) стопанство. Поимот регион е мошне широк и мора да биде посебно дефиниран за секоја однапред поставена цел во политиката …

Прочитај повеќе

Што е трговски капитал?

Што е трговски капитал?

Големината на вкупниот општествен трговски капитал зависи од големината на вредноста на вкупниот (бруто) општествен производ и од брзината на обртот на трговскиот капитал.

Прочитај повеќе

Што е ескалатор?

Што е ескалатор?

  Ескалатор е начин на присособување на вредноста во согласност со порастот на цените во време на инфлација. Од 1960-тите во долгорочните договори (на пример, за градење куќа или бродови, или за закуп) вградуваат ескалатор клаузула со која се обезбедува зголемувањето на договорените цени во согласност со индексот на трошоци или цени. Освен тој систем можно е склучување на краткорочни договори кои често се обновуваат, или договарање на девизни или златни клаузули. Ескалатор се вградува …

Прочитај повеќе

Што е првобитна акумулација на капитал?

Што е првобитна акумулација на капитал?

Речиси секоја земја на патот од феудализам кон капитализам поминала низ првобитната акумулација на капиталот, но со различен интензитет, во различно време, со различни методи и ред на етапите.

Прочитај повеќе

Што е мануфактура?

Што е мануфактура?

Мануфактурата ја зголемува продуктивноста на трудот на повисоко ниво во однос на простата кооперација

Прочитај повеќе

Што е ЗЕТА анализа?

Што е ЗЕТА анализа?

Зета анализата се применува во банкарската практика и се покажа поуспешна во предвидување на банкрот од класичната соодносна анализа.

Прочитај повеќе

Што е рационализација?

Што е рационализација?

Рационализацијата означува усовршување на постојните средства ,методи, постапки, a не изнаоѓање нови.

Прочитај повеќе

Што е ФИБВ/FIBV?

Што е ФИБВ/FIBV?

Здружението има 31 полноправнии членки, 8 придружни и 29 дописни членки.

Прочитај повеќе

Што е наполица?

Што е наполица?

Делот што го присвојува земјосопственикот претставува земјишна рента (според обликот – натурална рента) што го прифаќа вишокот на производ на производителот, што фактички значи појавна форма на вишок на трудот.

Прочитај повеќе

Што е Европски монетарен систем?

Што е Европски монетарен систем?

По правило секоја земја членка е обврзана да ја одржува вредноста на својата валута во рамките на дадениот паритет (2,25%) во однос на европската парична единица, којашто беше дефинирана како определена комбинација на валути на земји членки.

Прочитај повеќе

Горе