Што претставува cloud computing?

Што претставува cloud computing?

Програмите и целокупната документација се достапни од различни уреди, во било кое време и од различни локации.

Прочитај повеќе

Што е работа на фриленсерите?

Што е работа на фриленсерите?

Фриленсерот е сам свој шеф – тоа значи дека самиот го одредува работното време и местото каде што ќе работи. Има можност да избере за кого и со кого ќе работи.

Прочитај повеќе

Што е influencer marketing?

Што е influencer marketing?

Користењето на ваков вид на маркетинг ѝ помага на компанијата да изгради доверба со клиентите, да ги нагласи предностите на производот или услугата што ги нуди, го подобрува угледот и слично.

Прочитај повеќе

Што е блог?

Што е блог?

Блогот може да биде моќна алатка за онлајн маркетинг. Најчесто зад тастатурата седи фриленсер или претприемач кој пишува за производили или услугите што ги нуди, на ненаметлив начин, давајќи совети поврзани за одредена тема.

Прочитај повеќе

Што е mystery shopping?

Што е mystery shopping?

Mystery shopping-от не се фокусира само на интеракција меѓи купувачот и продажниот персонал, туку на целокупното искуство на купувачот (таканаречен customer experience management) на коешто, освен продажниот персонал, влијае и просторот, производот, цената, начинот на пружање на услугата и слично.

Прочитај повеќе

Што е market maker?

Што е market maker?

За овие учесници на пазарот на акции, разликата меѓу куповната и продажната цена (таканаречен распон на цени), е основен извор на заработка.

Прочитај повеќе

Што е web hosting?

Што е web hosting?

Web hosting нудат компании што се специјализирани за таа намена и кај кои клиентите може да закупат одреден простор на интернет сервер, во рамки со нивните потреби.

Прочитај повеќе

Што е copywriting?

Што е copywriting?

Задача на copywriter-от треба да биде составување на промотивна порака, маркетинг џинглови наменети за радио, телевизиски реклами, огласи во печатени медиуми, електронска пошта, банери, ПР текстови, каталози, билборди, летоци, соопштенија за јавност

Прочитај повеќе

Што е иницијална јавна понуда (IPO)?

Што е иницијална јавна понуда (IPO)?

Дополнителниот капитал што компанијата го собира преку иницијална јавна понуда ја зголемува нејзината нето вредност.

Прочитај повеќе

Што е дигитален маркетинг?

Што е дигитален маркетинг?

Kога ќе се спомене дигитален маркетинг не се мисли само на огласување, промоција и продажба преку дигиталните медиуми. Тоа е само еден сегмент што во себе го содржи маркетинг филозофијата на компанијата.

Прочитај повеќе

Што е супергаранција?

Што е супергаранција?

Правно, во таков случај постојат две одвоени банкарски гаранции.

Прочитај повеќе

Што се тековни цени?

Што се тековни цени?

Заради согледување на движењата на цените и правење определени споредби за одредени периоди, од тековните цени ce изведуваат просечни цени.

Прочитај повеќе

Што е трговија на големо?

Што е трговија на големо?

Трговијата на големо може да врши функција и на трговија на мало, ако има своја мрежа на продавници.

Прочитај повеќе

Што е фонд за амортизација?

Што е фонд за амортизација?

Toj служи за замена, односно обновување на потрошените основни средства. На тој начин фондот врши функција на проста репродукција на основните средства.

Прочитај повеќе

Што е фузија?

Што е фузија?

Целта на фузијата е обезбедување сигурност во конкурентската борба, повисока профитна стапка, стекнување монополска положба и со тоа здобивање монополска корист.

Прочитај повеќе

Што е холдинг компанија?

Што е холдинг компанија?

Холдинг-компанијата обично не произведува стоки или услуги. Наместо тоа, нејзината цел е да поседува акции на други компании за да формира корпоративна група.

Прочитај повеќе

Што е централизација на капитал?

Што е централизација на капитал?

Акционерските друштва ce еден од погодните облици на доброволна централизација на капиталот.

Прочитај повеќе

Што е профитна стапка?

Што е профитна стапка?

Висината на профитната стапка е привлечната сила што ги ориентира сопствениците во која гранка да го вложат својот капитал.

Прочитај повеќе

Што е пазарна цена?

Што е пазарна цена?

Пазарна цена претставува цена на определена стока или услуга што ce формира во определено време на пазарот, под дејство на понудата и побарувачката.

Прочитај повеќе

Што се економски санкции?

Што се економски санкции?

Овие мерки ce применуваат во случај на неизвршување на преземени обврски, неизвршување договори, пречекорување допуштени граници на дејствување, неуредно финансиско и кредитно работење итн.

Прочитај повеќе

Што е декларација?

Што е декларација?

Декларација може да биде и изјава за содржината на поштенските пратки (поштенска декларација), потоа пријава со податоци на имотот и приходот за оданочување (даночна пријава/декларација).

Прочитај повеќе

Што е даночна постапка?

Што е даночна постапка?

Даночната постапка се однесува на правила и операции во врска со примената на даночните прописи и реализацијата на данокот. Таа ги опфаќа разрезот и наплатувањето на данокот.

Прочитај повеќе

Што е вкупен приход?

Што е вкупен приход?

Вкупниот приход ce менува co промените на обемот на произведените и продадените стоки и услуги и co промените на нивните цени.

Прочитај повеќе

Што се административни цени?

Што се административни цени?

Причините за административно (државно) регулирање на цените ce различни.

Прочитај повеќе

Горе