Што е финансиска дисциплина?

Што е финансиска дисциплина?

Под финансиска дисциплина се подразбира состојба во којашто сите учесници на пазарот ги исполнуваат своите обврски во рамки на законските и договорените рокови.

Прочитај повеќе

Што е клиринг?

Што е клиринг?

Овозможува меѓународно плаќање со употреба на националната валута, без да се користат конвертибилни девизи.

Прочитај повеќе

Што е ликвидација?

Што е ликвидација?

Главната цел на ликвидацијата на компанијата во прв ред е заштита на самите содружници, за разлика од стечајот каде што главната цел е заштита на интересите на доверителите.

Прочитај повеќе

Што е труст?

Што е труст?

Иако формално и правно се самостојни, тие имаат заеднички менаџмент што е поврзан со финансиските магнати кои располагаат со нивниот контролен пакет на акции.

Прочитај повеќе

Што е know – how?

Што е know – how?

Know – how претставува концепт што ги опфаќа сите технички информации што се неопходни за индустриско производство на одреден производ или постапка, односно знаење за тоа како се произведува некој производ или посебна постапка.

Прочитај повеќе

Што е кауција?

Што е кауција?

Кауцијата се јавува како своевидно средство за осигурување на извршувањето на договорените обврски.

Прочитај повеќе

Што е офшор компанија?

Што е офшор компанија?

Главната цел на основањето на офшор компанија не е злоупотреба, матни зделки или сокривање пари, туку приватност во работењето и пониски трошоци за водење на бизнисот.

Прочитај повеќе

Што е venture capital фонд?

Што е venture capital фонд?

Venture capital фондовите може да се опишат како посредници меѓу капиталот што богатите поединци или институции сакаат го вложат во перспективни компании коишто имаат потреба од финансии.

Прочитај повеќе

Што е рецесија?

Што е рецесија?

Една земја е во рецесија доколку економијата стагнира или бележи негативни стапки два последователни квартали.

Прочитај повеќе

Што е паричен тек?

Што е паричен тек?

Покажувајќи ги сите приливи и одливи на пари во една компанија, во утврден временски период, паричниот тек ја дава вистинската слика за финансиската кондиција на физичко или правно лице.

Прочитај повеќе

Што е Париски, а што Лондонски клуб?

Што е Париски, а што Лондонски клуб?

Париски и Лондонски клуб претставуваат неформални организации, односно групи на кредитори коишто склучуваат аранжмани со субјекти коишто имаат потешкотии со отплата на надворешниот долг.

Прочитај повеќе

Што е командитно друштво?

Што е командитно друштво?

Командитно друштво е трговско друштво во коешто се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден содружник одговара за обврски на друштвото лично со сиот свој имот.

Прочитај повеќе

Што се девизи?

Што се девизи?

Девизи го претставуваат секое побарување во странство што гласи на странска валута. Но, како поим често се користат за означување странска валута.

Прочитај повеќе

Што е суброгација?

Што е суброгација?

Лицето што ја извршува обврската наместо должникот се нарекува исполнител или solvens. Тој го истиснува дотогашниот должник од должничко – доверителскиот однос и се наоѓа во иста позиција како и должникот пред да настапи суброгација.

Прочитај повеќе

Што е консолидација?

Што е консолидација?

Консолидација претставува процес на спојување на темелните финансиски извештаи што ги прави матичната компанија заедно со нејзините подружници.

Прочитај повеќе

Што е временска вредност на парите?

Што е временска вредност на парите?

“Еден денар денес вреди многу повеќе од денарот утре“ е главниот постулат на којшто се темели концептот на временска вредност на парите.

Прочитај повеќе

Што е (анти) дампинг?

Што е (анти) дампинг?

Дампингот претставува облик на нелојална трговска пракса преку којашто производите се продаваат по цена што не ги покрива трошоците за производство.

Прочитај повеќе

Што е стагфлација?

Што е стагфлација?

Во економијата, во услови на стагфлација, се забележува висока невработеност, бавен економски раст и висока инфлација.

Прочитај повеќе

Што е рабат?

Што е рабат?

Рабатот е алатка со којашто производителот или дистрибутерот на производите би сакал да привлече клиенти или е одраз на доверба со деловниот партнер со којшто има долгогодишна соработка.

Прочитај повеќе

Што е аукција?

Што е аукција?

Аукцијата може да се анализира како најпрецизна постапка за одредување на цена на одреден производ, бидејќи секоја понудена стока се продава по највисоката цена којашто во тој момент може да се постигне на пазарот.

Прочитај повеќе

Што се приходи, а што расходи?

Што се приходи, а што расходи?

На крајот на годината, висината на приходите и расходите, коишто се дел од билансот на успех, покажува дали компанијата остварила добивка или загуба.

Прочитај повеќе

Што е спин – оф компанија?

Што е спин – оф компанија?

Спин – оф компанијата претходно била во рамки на основната компанија, но бидејќи нејзиниот производ бил секундарен за главната компанија, таа се одвојува и станува независна на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е форфетинг?

Што е форфетинг?

Форфетерот од моментот на откуп на побарувањето од извозникот станува нов доверител кон купувачот и го презема ризикот од евентуални проблеми во наплата на побарувањата.

Прочитај повеќе

Што е концесија?

Што е концесија?

Концесија е дозвола што јавните власти ја даваат на физички или правни лица (од земјата или од странство) со цел да вршат одредена дејност по однапред познати и пропишани услови.

Прочитај повеќе

Горе