Што е компензација?

Што е компензација?

Компензацијата се случува кога доверителот има побарување од должникот, но во исто време и му должи одреден износ по друга основа.

Прочитај повеќе

Што е понуда, а што побарувачка?

Што е понуда, а што побарувачка?

Понудата и побарувачката меѓусебно делуваат за да може да се воспостави неопходната рамнотежа на цените и количините на производи или услуги, што со други зборови означува пазарна рамнотежа.

Прочитај повеќе

Што е ануитет?

Што е ануитет?

Ануитетот е карактеристичен по тоа што периодичните исплати треба секогаш да бидат на ист износ и временската разлика меѓу нив да биде секогаш иста.

Прочитај повеќе

Што е монопол, а што олигопол?

Што е монопол, а што олигопол?

Компанијата што е во монополска положба не се соочува со конкуренција на пазарот, туку е единствена во производство на одреден производ или пружање некаква услуга.

Прочитај повеќе

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Трошок претставува паричен износ со којшто се утврдува трошењето на ресурсите за да може да се создаде одреден производ или услуга.

Прочитај повеќе

Што е goodwill?

Што е goodwill?

Goodwill во буквален превод значи добар глас, а во економска смисла ја претставува невидливата вредност на компанијата што се проценува на основа на угледот и репутацијата што ги ужива на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е грејс период?

Што е грејс период?

Го опфаќа периодот од моментот кога банката го исплаќа кредитот до уплатата на правата рата од страна на корисникот.

Прочитај повеќе

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Главната разлика меѓу овие два кредити е рочноста (на колкав период банката ги отстапува финансиските средства на клиентите) и намената на кредитот.

Прочитај повеќе

Што е опортунитетен трошок?

Што е опортунитетен трошок?

Овој вид на трошок произлегува од приликите што се пропуштаат, кога компанијата се обидува да ги искористи ресурсите на најефикасен начин.

Прочитај повеќе

Што е ризик?

Што е ризик?

Ниту еден ризик не смее да ги обесхрабри менаџерите и претприемачите, туку неговото надминување треба да им биде предизвик.

Прочитај повеќе

Што е ликвидност, а што солвентност?

Што е ликвидност, а што солвентност?

Под солвентност се подразбира способност на една компанија на долг рок да ги исполни своите обврски кон добавувачите, клиентите, државата…

Прочитај повеќе

Што е Libor, а што Euribor?

Што е Libor, а што Euribor?

Libor и Euribor претставуваат каматни стапки коишто деловните банки ширум Европа меѓусебно си позајмуваат пари (во евра или во друга валута).

Прочитај повеќе

Што е даночна евазија?

Што е даночна евазија?

Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок.

Прочитај повеќе

Акции VS обврзници

Акции VS обврзници

Во случај на ликвидација или стечај на компанијата, сопствениците на обврзници имаат предност во однос на акционерите во наплата на своите побарувања од ликвидационата, односно стечајната маса.

Прочитај повеќе

Што е маркетинг?

Што е маркетинг?

Маркетингот не е само продажба, туку неговата филозофија ќе ви помогне да привлечете купувачи, потенцијални домашни и странски партнери, потрошувачи кои ќе се навикнат на вашиот производ или услуга, градење долгорочни релации засновани на доверба.

Прочитај повеќе

Што е Canvas бизнис модел?

Што е Canvas бизнис модел?

Canvas бизнис моделот е составен од девет клучни точки, во коишто се содржани неколку битни прашања, на кои претприемачот треба да најде соодветен одговор.

Прочитај повеќе

Што е годишна даночна пријава, кој ја поднесува и како се пополнува

Што е годишна даночна пријава, кој ја поднесува и како се пополнува

Доколку даночниот обврзник не ја поднесе Годишната даночна пријава до 15-ти март или во пријавата нецелосно ги пријави приходите, законот предвидува глоба за сторен прекршок, којашто се движи од 100 до 200 евра во денарска противвредност.

Прочитај повеќе

Принципи што ги почитуваат бизнис ангелите

Принципи што ги почитуваат бизнис ангелите

Вниманието на бизнис ангелите може да им го привлече некоја голема идеја што отскокнува од останатите, нуди поголема вредност, има поголем потенцијал и јасна насока за развој на пазарот.

Прочитај повеќе

13 принципи како да го унапредите своето лидерство според Д.Р. Гилберт

13 принципи како да го унапредите своето лидерство според Д.Р. Гилберт

Проблемот во менаџментот на Балканот е системот на негативна селекција – често вработуваме полоши од себе, затоа што се плашиме од подобрите. Но не заборавајте – со кого си, таков си.

Прочитај повеќе

Што се меки вештини (soft skills)?

Што се меки вештини (soft skills)?

Овој вид вештини го подобруваат начинот на кој луѓето соработуваат со своите колеги, шефови, клиенти…

Прочитај повеќе

Што е данок?

Што е данок?

Данок претставува дел од приходот што државата го наплаќа од физичките и правни лица за покривање на своите расходи.

Прочитај повеќе

Што е team building?

Што е team building?

Квалитетната тимска работа е основа за успех без оглед на видот, големината, целите и пазарот на којшто е присутна компанијата.

Прочитај повеќе

Што е конкуренција?

Што е конкуренција?

Во динамични услови на работа, конкуренцијата никогаш не спие.

Прочитај повеќе

Што е бенчмаркинг?

Што е бенчмаркинг?

Бенчмаркингот е системски пристап со којшто компанијата се залага за унапредување и подобрување на своето работење, споредувајќи ги своите перформанси со најдобрите од истата дејност.

Прочитај повеќе

Горе