Што е (анти) дампинг?

Што е (анти) дампинг?

Дампингот претставува облик на нелојална трговска пракса преку којашто производите се продаваат по цена што не ги покрива трошоците за производство.

Прочитај повеќе

Што е стагфлација?

Што е стагфлација?

Во економијата, во услови на стагфлација, се забележува висока невработеност, бавен економски раст и висока инфлација.

Прочитај повеќе

Што е рабат?

Што е рабат?

Рабатот е алатка со којашто производителот или дистрибутерот на производите би сакал да привлече клиенти или е одраз на доверба со деловниот партнер со којшто има долгогодишна соработка.

Прочитај повеќе

Што е аукција?

Што е аукција?

Аукцијата може да се анализира како најпрецизна постапка за одредување на цена на одреден производ, бидејќи секоја понудена стока се продава по највисоката цена којашто во тој момент може да се постигне на пазарот.

Прочитај повеќе

Што се приходи, а што расходи?

Што се приходи, а што расходи?

На крајот на годината, висината на приходите и расходите, коишто се дел од билансот на успех, покажува дали компанијата остварила добивка или загуба.

Прочитај повеќе

Што е спин – оф компанија?

Што е спин – оф компанија?

Спин – оф компанијата претходно била во рамки на основната компанија, но бидејќи нејзиниот производ бил секундарен за главната компанија, таа се одвојува и станува независна на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е форфетинг?

Што е форфетинг?

Форфетерот од моментот на откуп на побарувањето од извозникот станува нов доверител кон купувачот и го презема ризикот од евентуални проблеми во наплата на побарувањата.

Прочитај повеќе

Што е концесија?

Што е концесија?

Концесија е дозвола што јавните власти ја даваат на физички или правни лица (од земјата или од странство) со цел да вршат одредена дејност по однапред познати и пропишани услови.

Прочитај повеќе

Што е ембарго?

Што е ембарго?

Една земја може да воведе увозно ембарго на одреден производ или група производи со цел да се воспостави рамнотежа во билансот на плаќање со странство и заштита на домашното производство.

Прочитај повеќе

Што е капитал?

Што е капитал?

Капитал претставува вредност во парична или материјална форма што се инвестира во производство или некоја друга економска дејност со цел да се остварува добивка на долг рок.

Прочитај повеќе

Што претставуваат парите?

Што претставуваат парите?

Долгата историја на парите започнува со трампа.

Прочитај повеќе

Што е цена?

Што е цена?

Цена претставува паричен израз на вредност на одреден производ или услуга на пазарот. Преку цената, компанијата остварува приходи, го мери својот удел на пазарот и ја одредува стапката на профитабилност.

Прочитај повеќе

Што е акциза?

Што е акциза?

Најчесто на плаќање акциза подлежат производи од монополски карактер, за коишто не може да се најде замена на пазарот, а имаат висока побарувачка.

Прочитај повеќе

Што е претприемништво?

Што е претприемништво?

Многу нешта што денес се неизоставен дел од нашето секојдневие, некогаш биле само идеја во нечија генијална глава.

Прочитај повеќе

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

“Времињата се менуваат. Ние се менуваме, животот се менува, бизнисот се менува. Зошто луѓето имаат отпор кон промените? Затоа што се плашат дека веќе нема да бидат тоа што се.”

Прочитај повеќе

Што е дефицит, а што суфицит?

Што е дефицит, а што суфицит?

Според економската логика, суфицитот треба да биде поомилен за разлика од дефицитот, бидејќи сигнализира силна економска активност, раст и развој на долг рок.

Прочитај повеќе

Што е аконтација?

Што е аконтација?

Aконтацијата се изразува во пари и означува делумна исплата на сè уште недостасаните обврски.

Прочитај повеќе

Што е солемнизација?

Што е солемнизација?

Од една страна, нотарот проверува дали договорот е составен во пропишана форма, а од друга страна на странките им ја објаснува смислата и последиците од тој договор.

Прочитај повеќе

Што е лиценца?

Што е лиценца?

Лиценца претставува дозвола за користење на одреден лиценциран материјал од страна на лица кои се приматели на тоа право. Под добивање лиценца може да се подразбере и добивање дозвола за работа.

Прочитај повеќе

Што е профит?

Што е профит?

Под овој поим се подразбира разликата меѓу вкупните приходи и трошоци што компанијата ги остварува преку извршување на своите деловни активности.

Прочитај повеќе

Што е консигнација?

Што е консигнација?

Консигнација претставува продажба во којашто трговецот продава туѓа стока за определен надоместок.

Прочитај повеќе

Што е компензација?

Што е компензација?

Компензацијата се случува кога доверителот има побарување од должникот, но во исто време и му должи одреден износ по друга основа.

Прочитај повеќе

Што е понуда, а што побарувачка?

Што е понуда, а што побарувачка?

Понудата и побарувачката меѓусебно делуваат за да може да се воспостави неопходната рамнотежа на цените и количините на производи или услуги, што со други зборови означува пазарна рамнотежа.

Прочитај повеќе

Што е ануитет?

Што е ануитет?

Ануитетот е карактеристичен по тоа што периодичните исплати треба секогаш да бидат на ист износ и временската разлика меѓу нив да биде секогаш иста.

Прочитај повеќе

Горе