Што е Libor, а што Euribor?

Што е Libor, а што Euribor?

Libor и Euribor претставуваат каматни стапки коишто деловните банки ширум Европа меѓусебно си позајмуваат пари (во евра или во друга валута).

Прочитај повеќе

Што е даночна евазија?

Што е даночна евазија?

Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок.

Прочитај повеќе

Акции VS обврзници

Акции VS обврзници

Во случај на ликвидација или стечај на компанијата, сопствениците на обврзници имаат предност во однос на акционерите во наплата на своите побарувања од ликвидационата, односно стечајната маса.

Прочитај повеќе

Што е маркетинг?

Што е маркетинг?

Маркетингот не е само продажба, туку неговата филозофија ќе ви помогне да привлечете купувачи, потенцијални домашни и странски партнери, потрошувачи кои ќе се навикнат на вашиот производ или услуга, градење долгорочни релации засновани на доверба.

Прочитај повеќе

Што е Canvas бизнис модел?

Што е Canvas бизнис модел?

Canvas бизнис моделот е составен од девет клучни точки, во коишто се содржани неколку битни прашања, на кои претприемачот треба да најде соодветен одговор.

Прочитај повеќе

Што е годишна даночна пријава, кој ја поднесува и како се пополнува

Што е годишна даночна пријава, кој ја поднесува и како се пополнува

Доколку даночниот обврзник не ја поднесе Годишната даночна пријава до 15-ти март или во пријавата нецелосно ги пријави приходите, законот предвидува глоба за сторен прекршок, којашто се движи од 100 до 200 евра во денарска противвредност.

Прочитај повеќе

Принципи што ги почитуваат бизнис ангелите

Принципи што ги почитуваат бизнис ангелите

Вниманието на бизнис ангелите може да им го привлече некоја голема идеја што отскокнува од останатите, нуди поголема вредност, има поголем потенцијал и јасна насока за развој на пазарот.

Прочитај повеќе

13 принципи како да го унапредите своето лидерство според Д.Р. Гилберт

13 принципи како да го унапредите своето лидерство според Д.Р. Гилберт

Проблемот во менаџментот на Балканот е системот на негативна селекција – често вработуваме полоши од себе, затоа што се плашиме од подобрите. Но не заборавајте – со кого си, таков си.

Прочитај повеќе

Што се меки вештини (soft skills)?

Што се меки вештини (soft skills)?

Овој вид вештини го подобруваат начинот на кој луѓето соработуваат со своите колеги, шефови, клиенти…

Прочитај повеќе

Што е данок?

Што е данок?

Данок претставува дел од приходот што државата го наплаќа од физичките и правни лица за покривање на своите расходи.

Прочитај повеќе

Што е team building?

Што е team building?

Квалитетната тимска работа е основа за успех без оглед на видот, големината, целите и пазарот на којшто е присутна компанијата.

Прочитај повеќе

Што е конкуренција?

Што е конкуренција?

Во динамични услови на работа, конкуренцијата никогаш не спие.

Прочитај повеќе

Што е бенчмаркинг?

Што е бенчмаркинг?

Бенчмаркингот е системски пристап со којшто компанијата се залага за унапредување и подобрување на своето работење, споредувајќи ги своите перформанси со најдобрите од истата дејност.

Прочитај повеќе

Што е микро кредитирање?

Што е микро кредитирање?

Целта на овој вид на кредитирање е финансиска поддршка на лица со пониски приходи, како и мали компании коишто планираат да започнат сопствен бизнис или да реализираат одредена економски исплатлива идеја.

Прочитај повеќе

Потребен ви е автомобилски кредит…?

Потребен ви е автомобилски кредит…?

За да може да го добие кредитот, клиентот треба да исполни одредени услови. Месечниот ануитет (рата и камата) треба да се покрие со една третина од месечните примања на кредитобарателот.

Прочитај повеќе

Што е амортизација?

Што е амортизација?

Амортизацијата претставува постепено отпишување на вредноста на основните средства со коишто располага компанијата.

Прочитај повеќе

Потребен ви е потрошувачки кредит…?

Потребен ви е потрошувачки кредит…?

Овој вид на кредит на секое семејство му овозможува потрошувачка над моментално расположливите средства.

Прочитај повеќе

Што е контент маркетинг?

Што е контент маркетинг?

“Доколку традиционалниот маркетинг е добро испечен леб, маркетинг на содржина е путерот што помага парчето леб да биде повкусно“.

Прочитај повеќе

Што е двојно оданочување?

Што е двојно оданочување?

Меѓународното двојно оданочување може да се избегне или да се ублажи со еднострани мерки или билатерални договори.

Прочитај повеќе

Што е лизинг?

Што е лизинг?

По истекот на рокот, договорот во поголемиот број случаи завршува со пренос на сопственоста врз предметот на корисникот на лизинг.

Прочитај повеќе

Што е дивиденда?

Што е дивиденда?

Правото на дивиденда се разликува во зависност од тоа дали станува збор за обични или приоритетни акции.

Прочитај повеќе

Што е длабинска анализа (Due diligence)?

Што е длабинска анализа (Due diligence)?

Due diligence претставува внимателно, систематизирано и детално истражување и анализа на податоци за одредено претпријатие, што е кандидат за спојување или преземање.

Прочитај повеќе

Што е аутсорсинг (outsourcing)?

Што е аутсорсинг (outsourcing)?

Преку оваа стратегија, компанијата може да ги користи услугите на најдобрите професионалци во одредена дејност, чијашто цена се поклопува со финансиската буџетска рамка.

Прочитај повеќе

Што е индустриска шпионажа?

Што е индустриска шпионажа?

Индустриската шпионажа претставува склоп на добро планирани и стручно изведени активности со цел собирање на доверливи економски информации.

Прочитај повеќе

Горе