Што е Black Friday?

Што е Black Friday?

Денот е наречен “црн“, бидејќи голем дел од трговците кои мака мачеле со “минусот“ во работата и условно биле во “црвена“ зона, тој петок поради зголемена продажба тријат раце од профитот и се наоѓаат во “црна“ или побезбедна зона.

Прочитај повеќе

Што се финансиски деривати?

Што се финансиски деривати?

Исто како што бензинот е дериват на нафтата, така и финансиските деривати се изведени од други финансиски инструменти.

Прочитај повеќе

Што е златен падобран?

Што е златен падобран?

Топ менаџерите се заштитуваат во случај на преземање на компанијата, а нивното отпуштање ќе биде прилично скапо за новиот сопственик.

Прочитај повеќе

Што е маржа?

Што е маржа?

Mаржа се среќава во производство или трговија, покажувајќи го процентот што производителот или продавачот го додава на производната или набавната цена, за да може да го пласира производот на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е тајно друштво?

Што е тајно друштво?

Тајно друштво е друштво во коешто тајниот член учествува со свој влог, има право на добивка од компанијата, но нема никакви обврски кон трети лица.

Прочитај повеќе

Што е перење на пари?

Што е перење на пари?

На таканаречените “перачи“ на пари не им е важно да остварат највисока стапка на парите, туку многу повеќе се грижат за местото или инвестицијата што ќе им овозможи најлесно и најбрзо рециклирање на парите.

Прочитај повеќе

Што е колатерал?

Што е колатерал?

Колатералот служи како гаранција дека ќе биде вратен договорениот износ, по однапред познати услови.

Прочитај повеќе

Што е штедење?

Што е штедење?

Никогаш не е доцна за почеток на штедењето и ниту еден износ не е мал.

Прочитај повеќе

Што е крипто валута?

Што е крипто валута?

Крипто валута или позната како виртуелна или дигитална валута ја има само во електронска форма, не е издадена ниту е под контрола на некоја земја и централна банка.

Прочитај повеќе

Што е тендер?

Што е тендер?

Тендер распишува јавно претпријатие за набавка на одредени производи.

Прочитај повеќе

Што е акционерско друштво?

Што е акционерско друштво?

Во овој вид на трговско друштво акционерите учествуваат со влогови во основната главнина што е поделена на акции.

Прочитај повеќе

Што е друштво со ограничена одговорност?

Што е друштво со ограничена одговорност?

Еден од главните белези на овој вид на друштва е тоа што има мал капитал и мал број на членови, па често пати може да биде во форма на семејно претпријатие.

Прочитај повеќе

Што е финансиска дисциплина?

Што е финансиска дисциплина?

Под финансиска дисциплина се подразбира состојба во којашто сите учесници на пазарот ги исполнуваат своите обврски во рамки на законските и договорените рокови.

Прочитај повеќе

Што е клиринг?

Што е клиринг?

Овозможува меѓународно плаќање со употреба на националната валута, без да се користат конвертибилни девизи.

Прочитај повеќе

Што е ликвидација?

Што е ликвидација?

Главната цел на ликвидацијата на компанијата во прв ред е заштита на самите содружници, за разлика од стечајот каде што главната цел е заштита на интересите на доверителите.

Прочитај повеќе

Што е труст?

Што е труст?

Иако формално и правно се самостојни, тие имаат заеднички менаџмент што е поврзан со финансиските магнати кои располагаат со нивниот контролен пакет на акции.

Прочитај повеќе

Што е know – how?

Што е know – how?

Know – how претставува концепт што ги опфаќа сите технички информации што се неопходни за индустриско производство на одреден производ или постапка, односно знаење за тоа како се произведува некој производ или посебна постапка.

Прочитај повеќе

Што е кауција?

Што е кауција?

Кауцијата се јавува како своевидно средство за осигурување на извршувањето на договорените обврски.

Прочитај повеќе

Што е офшор компанија?

Што е офшор компанија?

Главната цел на основањето на офшор компанија не е злоупотреба, матни зделки или сокривање пари, туку приватност во работењето и пониски трошоци за водење на бизнисот.

Прочитај повеќе

Што е venture capital фонд?

Што е venture capital фонд?

Venture capital фондовите може да се опишат како посредници меѓу капиталот што богатите поединци или институции сакаат го вложат во перспективни компании коишто имаат потреба од финансии.

Прочитај повеќе

Што е рецесија?

Што е рецесија?

Една земја е во рецесија доколку економијата стагнира или бележи негативни стапки два последователни квартали.

Прочитај повеќе

Што е паричен тек?

Што е паричен тек?

Покажувајќи ги сите приливи и одливи на пари во една компанија, во утврден временски период, паричниот тек ја дава вистинската слика за финансиската кондиција на физичко или правно лице.

Прочитај повеќе

Што е Париски, а што Лондонски клуб?

Што е Париски, а што Лондонски клуб?

Париски и Лондонски клуб претставуваат неформални организации, односно групи на кредитори коишто склучуваат аранжмани со субјекти коишто имаат потешкотии со отплата на надворешниот долг.

Прочитај повеќе

Што е командитно друштво?

Што е командитно друштво?

Командитно друштво е трговско друштво во коешто се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден содружник одговара за обврски на друштвото лично со сиот свој имот.

Прочитај повеќе

Горе