Што е цена?

Што е цена?

Цена претставува паричен израз на вредност на одреден производ или услуга на пазарот. Преку цената, компанијата остварува приходи, го мери својот удел на пазарот и ја одредува стапката на профитабилност.

Прочитај повеќе

Што е акциза?

Што е акциза?

Најчесто на плаќање акциза подлежат производи од монополски карактер, за коишто не може да се најде замена на пазарот, а имаат висока побарувачка.

Прочитај повеќе

Што е претприемништво?

Што е претприемништво?

Многу нешта што денес се неизоставен дел од нашето секојдневие, некогаш биле само идеја во нечија генијална глава.

Прочитај повеќе

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

“Времињата се менуваат. Ние се менуваме, животот се менува, бизнисот се менува. Зошто луѓето имаат отпор кон промените? Затоа што се плашат дека веќе нема да бидат тоа што се.”

Прочитај повеќе

Што е дефицит, а што суфицит?

Што е дефицит, а што суфицит?

Според економската логика, суфицитот треба да биде поомилен за разлика од дефицитот, бидејќи сигнализира силна економска активност, раст и развој на долг рок.

Прочитај повеќе

Што е аконтација?

Што е аконтација?

Aконтацијата се изразува во пари и означува делумна исплата на сè уште недостасаните обврски.

Прочитај повеќе

Што е солемнизација?

Што е солемнизација?

Од една страна, нотарот проверува дали договорот е составен во пропишана форма, а од друга страна на странките им ја објаснува смислата и последиците од тој договор.

Прочитај повеќе

Што е лиценца?

Што е лиценца?

Лиценца претставува дозвола за користење на одреден лиценциран материјал од страна на лица кои се приматели на тоа право. Под добивање лиценца може да се подразбере и добивање дозвола за работа.

Прочитај повеќе

Што е профит?

Што е профит?

Под овој поим се подразбира разликата меѓу вкупните приходи и трошоци што компанијата ги остварува преку извршување на своите деловни активности.

Прочитај повеќе

Што е консигнација?

Што е консигнација?

Консигнација претставува продажба во којашто трговецот продава туѓа стока за определен надоместок.

Прочитај повеќе

Што е компензација?

Што е компензација?

Компензацијата се случува кога доверителот има побарување од должникот, но во исто време и му должи одреден износ по друга основа.

Прочитај повеќе

Што е понуда, а што побарувачка?

Што е понуда, а што побарувачка?

Понудата и побарувачката меѓусебно делуваат за да може да се воспостави неопходната рамнотежа на цените и количините на производи или услуги, што со други зборови означува пазарна рамнотежа.

Прочитај повеќе

Што е ануитет?

Што е ануитет?

Ануитетот е карактеристичен по тоа што периодичните исплати треба секогаш да бидат на ист износ и временската разлика меѓу нив да биде секогаш иста.

Прочитај повеќе

Што е монопол, а што олигопол?

Што е монопол, а што олигопол?

Компанијата што е во монополска положба не се соочува со конкуренција на пазарот, туку е единствена во производство на одреден производ или пружање некаква услуга.

Прочитај повеќе

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Што е трошок и какви видови на трошоци постојат?

Трошок претставува паричен износ со којшто се утврдува трошењето на ресурсите за да може да се создаде одреден производ или услуга.

Прочитај повеќе

Што е goodwill?

Што е goodwill?

Goodwill во буквален превод значи добар глас, а во економска смисла ја претставува невидливата вредност на компанијата што се проценува на основа на угледот и репутацијата што ги ужива на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е грејс период?

Што е грејс период?

Го опфаќа периодот од моментот кога банката го исплаќа кредитот до уплатата на правата рата од страна на корисникот.

Прочитај повеќе

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Што е краткорочен, а што долгорочен кредит?

Главната разлика меѓу овие два кредити е рочноста (на колкав период банката ги отстапува финансиските средства на клиентите) и намената на кредитот.

Прочитај повеќе

Што е опортунитетен трошок?

Што е опортунитетен трошок?

Овој вид на трошок произлегува од приликите што се пропуштаат, кога компанијата се обидува да ги искористи ресурсите на најефикасен начин.

Прочитај повеќе

Што е ризик?

Што е ризик?

Ниту еден ризик не смее да ги обесхрабри менаџерите и претприемачите, туку неговото надминување треба да им биде предизвик.

Прочитај повеќе

Што е ликвидност, а што солвентност?

Што е ликвидност, а што солвентност?

Под солвентност се подразбира способност на една компанија на долг рок да ги исполни своите обврски кон добавувачите, клиентите, државата…

Прочитај повеќе

Што е Libor, а што Euribor?

Што е Libor, а што Euribor?

Libor и Euribor претставуваат каматни стапки коишто деловните банки ширум Европа меѓусебно си позајмуваат пари (во евра или во друга валута).

Прочитај повеќе

Што е даночна евазија?

Што е даночна евазија?

Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок.

Прочитај повеќе

Акции VS обврзници

Акции VS обврзници

Во случај на ликвидација или стечај на компанијата, сопствениците на обврзници имаат предност во однос на акционерите во наплата на своите побарувања од ликвидационата, односно стечајната маса.

Прочитај повеќе

Горе