Што се фиксни трошоци?

Што се фиксни трошоци?

Кога расте обемот на производството, опаѓаат фиксните трошоци на единица производ, и обратно.

Прочитај повеќе

Што е стандард?

Што е стандард?

Под стандард се подразбира и определување на содржина или квалитет, односно пропишување на квантитативните и квалитативните својства што еден материјал, производ или услуга треба да ги поседува за да задоволува некоја потреба, односно стандард.

Прочитај повеќе

Што е обрт на капитал?

Што е обрт на капитал?

Збирот на времето на производството и времето на прометот го сочинува времето на обртот на капиталот или едно вртење на капиталот.

Прочитај повеќе

Што се методи на амортизација?

Што се методи на амортизација?

Mетоди на амортизација претставуваат начини за пресметка на амортизација на постојан имот (материјален и нематеријален).

Прочитај повеќе

Што е личен доход?

Што е личен доход?

Мерилата за негова распределба ce утврдуваат според определени начела и договори.

Прочитај повеќе

Што е кредит?

Што е кредит?

Во современи услови главни кредитори ce банките, чијашто основна функција ce состои во собирање на слободните парични средства од стопанството и други сопственици на пари и преку кредити (позајмување) да ги активираат во стопанството за потребите на производството и прометот. 

Прочитај повеќе

Што е јoint venture?

Што е јoint venture?

Со основањето на мешовито претпријатие (joint venture) релативно ce смалуваат вложувањата капитал, во споредба со тоа секој партнер одделно да формира компанија.

Прочитај повеќе

Што се имплицитни трошоци?

Што се имплицитни трошоци?

Од економско гледиште ce опфаќаат сите трошоци, како оние што ce прикажуваат во сметководството во пари, така и оние што не ce прикажуваат, a ce подразбираат.

Прочитај повеќе

Што е задржана добивка?

Што е задржана добивка?

На зголемување на задржаната добивка влијае нето добивката од пресметковниот период а на смалување влијае распоредувањето на дивиденди и евентуална загуба во тековниот пресметковен период.

Прочитај повеќе

Што се даноци на имот?

Што се даноци на имот?

Поседувањето недвижен и движен имот претставува израз на економска сила и на даночна способност за плаќање на овој вид данок.

Прочитај повеќе

Што е валоризација?

Што е валоризација?

Изразот валоризација ce употребува и во однос на пензиите, каде што може да се дефинира како усогласување на номиналните износи на пензиите според животните трошоци или движењето на личните доходи на вработените.

Прочитај повеќе

Што се транспортни трошоци?

Што се транспортни трошоци?

Транспортните трошоци имаат една специфична разлика во споредба со другите трошоци на производството. Таа се огледува во нивната дегресија во однос на далечината на превозот.

Прочитај повеќе

Што е рентабилност?

Што е рентабилност?

Co зголемувањето на профитот ce зголемува степенот на рентабилност.

Прочитај повеќе

Што е промет?

Што е промет?

Во потесна смисла на зборот прометот е верижен процес на многубројни акти на продавање – купување, односно купување и продавање со посредство на парите.

Прочитај повеќе

Што е норма?

Што е норма?

Нормирање во потесна смисла значи утврдување на работните норми на одделни работни места на кои работниот ефект може да ce мери и квантифицира.

Прочитај повеќе

Што е ризичен капитал?

Што е ризичен капитал?

Целта на ова вложување е голема заработка, но и поддршка на иновативна бизнис идеја на претприемачите, односно на стартапите. За возврат “вложувачите“ добиваат значајен дел од сопствеништво на бизнисот.

Прочитај повеќе

Што е платен промет?

Што е платен промет?

Во платниот промет, банките ги снабдуваат луѓето и претпријатијата со готови пари, издаваат чекови и ги обработуваат плаќањата, извршени со нив и вршат електронски пренос на парите меѓу сметките на населението и правните лица.

Прочитај повеќе

Што се материјални трошоци?

Што се материјални трошоци?

Тука спаѓат потрошената вредност од средствата на трудот, наречена амортизација и потрошената вредност од предметот на трудот.

Прочитај повеќе

Што е негативна каматна стапка?

Што е негативна каматна стапка?

Негативната каматна стапка го дестимулира штедењето, a го стимулира претераното задолжување, влијае за претеран пораст на сите видови потрошувачка врз основа на кредит, бидејќи при отплатата на кредитот должникот (обврзникот) враќа реално помала сума пари во споредба со позајмената.

Прочитај повеќе

Што се економски санкции?

Што се економски санкции?

Во економски санкции спаѓаат: казнени камати (интерес), пенали, блокада на сметки и сл.

Прочитај повеќе

Што се краткорочни, а што долгорочни трошоци?

Што се краткорочни, а што долгорочни трошоци?

Поделбата на трошоците на краткорочни и долгорочни е извршена со оглед на можностите за приспособување на големината на претпријатието, обемот и видот на производството во текот на времето.

Прочитај повеќе

Што се банкарски акцепти?

Што се банкарски акцепти?

Од аспект на инвеститорите, банкарските акцепти се многу привлечни инструменти заради нивниот низок кредитен ризик и активниот секундарен пазар.

Прочитај повеќе

Што е аконтација на данок?

Што е аконтација на данок?

Државните расходи ce вршат во текот на целата година, па затоа државата мора да осигури редовен прилив на финансиски средства за покривање на расходите, но и да не ce натрупува долгот на обврзникот.

Прочитај повеќе

Што е кооперација?

Што е кооперација?

Во современи услови кооперацијата добива разновидни облици на примена, како на пример кооперација на претпријатија од земјата, пa дури и од странство, што означува специјализација за некој вид производство и меѓусебна соработка во создавањето на готовиот производ, кооперирање меѓу производствени гранки и стопанствата меѓу одделни држави.

Прочитај повеќе

Горе