Што е микро, а што макроекономија

Што е микро, а што макроекономија

Микро и макро економијата обезбедуваат фундаментални алатки за кој било финансиски професионалец и треба да се изучуваат заедно, со цел целосно да се разбере како компаниите работат и заработуваат приходи, а со тоа, како целата економија се менаџира и одржува.

Прочитај повеќе

Што е crowdfunding?

Што е crowdfunding?

Започнал да постои со идејата да се соберат група луѓе кои ќе ја препознаат вредноста на некој проект. Така се креира заедница подготвена да финансира нечија добра идеја.

Прочитај повеќе

Која е разликата помеѓу малите и големите бизниси?

Која е разликата помеѓу малите и големите бизниси?

Голем број на претприемачи се жалат дека нивните добри бизнис идеи не успеале затоа што биле слични со идеите на некои големи бизниси.

Прочитај повеќе

Што е стратегија?

Што е стратегија?

Стратегијата не е неменлив план, туку палета на опции, односно стратешки избори.

Прочитај повеќе

Што е бизнис модел и како да го изберете вистинскиот?

Што е бизнис модел и како да го изберете вистинскиот?

Користењето на бизнис моделот има две намени: да се согледа бизнисот и неговата ефективност и ефикасност и да се иновира бизнис моделот за подобар пазарен настап.

Прочитај повеќе

Што е персонален данок на доход?

Што е персонален данок на доход?

Физичките лица го плаќаат персоналниот данок на доход на годишно ниво на збирот на остварените нето приходи.

Прочитај повеќе

Што е данок на додадена вредност (ДДВ)?

Што е данок на додадена вредност (ДДВ)?

Овој вид на давачка ја имаат сите учесници во купопродажните трансакции, коишто ја пресметуваат во својата цена, а наплаќаат од следниот корисник во низата, а ја сноси крајниот потрошувач.

Прочитај повеќе

Што значи етика во продажба?

Што значи етика во продажба?

Краткорочната добивка често може да предизвика и долгорочни неповолни ефекти.

Прочитај повеќе

Што е проценка на ризик на работно место?

Што е проценка на ризик на работно место?

Проценката се прави врз основа на претходна анализа којашто го зема предвид видот на можната повреда (лесна, тешка, смртна).

Прочитај повеќе

Како да ги научите вашите деца мудро да управуваат со парите?

Како да ги научите вашите деца мудро да управуваат со парите?

Колку порано детето научи како мудро да управува со парите, толку полесно ќе се соочува со финансиските предизвици кога ќе порасне.

Прочитај повеќе

Што е банкарска дознака?

Што е банкарска дознака?

Банкарска дознака претставува налог што една банка го издава на друга за исплата на одреден износ на пари на трето лице.

Прочитај повеќе

Што е дисконт?

Што е дисконт?

Под овој поим се подразбира намалување на цената што може да биде вообичаена, одредена или очекувана.

Прочитај повеќе

Што е медијација?

Што е медијација?

Медијација претставува постапка за решавање на спор на алтернативен начин, во којашто страните настојуваат доброволно да го решат спорниот однос со помош на еден или повеќе медијатори (посредници) по пат на преговарање.

Прочитај повеќе

Што е cross selling, а што up selling?

Што е cross selling, а што up selling?

Cross selling или вкрстена продажба може да им послужи на продавачите на своите клиенти да им понудат комплементарни производи или услуги од нивната компанија. Up selling, пак, е техника којашто на клиентите им нуди поголем квалитет на постоечките услуги.

Прочитај повеќе

Што е економетрија?

Што е економетрија?

Има примена во прогноза на важни макроекономски варијабли како што се каматни стапки, инфлација и бруто домашен производ.

Прочитај повеќе

Што е диверзификација?

Што е диверзификација?

Ширината на диверзификација зависи од големината и финансиската моќ на компанијата.

Прочитај повеќе

Што е нелојална конкуренција?

Што е нелојална конкуренција?

Нелојалната конкуренција може да се појави во неколку форми.

Прочитај повеќе

Што е фискална политика?

Што е фискална политика?

Фискалната политика претставува употреба на државните приходи и расходи за дејствување врз вкупната економска активност.

Прочитај повеќе

Што е банкарска гаранција?

Што е банкарска гаранција?

Банката во улога на гарант, на барање на нејзин клиент како налогодавач, ја издава гаранцијата на трето лице кое е нејзин корисник.

Прочитај повеќе

Што е патент?

Што е патент?

Патент претставува збир на ексклузивни права што државата или некој друг авторитет му ги гарантира на пронаоѓачот, го штити неговиот пронајдок од употреба, искористување и продавање од страна на други физички или правни лица.

Прочитај повеќе

Што е drop shipping?

Што е drop shipping?

Заработката на посредникот е разликата во цената што од една страна ја плаќа крајниот корисник и онаа што ја нуди производителот.

Прочитај повеќе

Што се фјучерси?

Што се фјучерси?

Фјучерс (futures) претставува таканаречен договор за иднина помеѓу купувачот и продавачот за купување или продавање на хартии од вредност, валути, производи и слично, што ги претставува средствата во иднина, по договорена цена денес.

Прочитај повеќе

Што е Black Friday?

Што е Black Friday?

Денот е наречен “црн“, бидејќи голем дел од трговците кои мака мачеле со “минусот“ во работата и условно биле во “црвена“ зона, тој петок поради зголемена продажба тријат раце од профитот и се наоѓаат во “црна“ или побезбедна зона.

Прочитај повеќе

Што се финансиски деривати?

Што се финансиски деривати?

Исто како што бензинот е дериват на нафтата, така и финансиските деривати се изведени од други финансиски инструменти.

Прочитај повеќе

Горе