НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

Автомобилските кредити забележаа месечно намалување од 0,7%, при годишен раст од 0,6%, додека кредитите одобрени на кредитни картички остварија минимално зголемување од 0,1%, во услови на годишен пад од 1,0%.

Прочитај повеќе

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Покрај соларната енергија која само во Кина вработува 2,2 милиони работници (2/3 од вкупниот број во светот во овој сектор), друг голем работодавач во оваа индустрија се и течните биогорива со 1,9 милион работни места, како и хидроенергијата која “вработува” 1,5 милиони работници.

Прочитај повеќе

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

Се очекува депозитен раст од 6,4% и 6,5% за 2018, односно 2019 година, наместо претходно предвидените 6,1% и 6,3%. За 2018 и 2019 година се очекува кредитен раст од 6,5% и 7,7%, соодветно, при што банкарскиот систем и натаму е стабилен, ликвиден и висококапитализиран.

Прочитај повеќе

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

На седницата беше нагласено дека ликвидноста на банкарскиот систем е задоволителна. Профитабилноста на банкарскиот систем, иако растеше побавно во споредба со претходните години, и натаму е висока.

Прочитај повеќе

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Оваа конференција претставува можност за размена на искуства со претставниците на пошироката меѓународна заедница за клучни прашања од областа на макроекономијата, монетарната политика и финансиската стабилност, како за претставниците на НБРМ, така и за домашните банки и другите финансиски институции.

Прочитај повеќе

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 3%

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 3%

Општо земено, на седницата беше заклучено дека последните макроекономски показатели и оцени не упатуваат на позначителни отстапувања во однос на проектираната динамика, а согледувањата за амбиентот за спроведување на монетарната политика главно се непроменети во однос на претходната оцена.

Прочитај повеќе

Кои се најскапи земји во Европа и светот?

Кои се најскапи земји во Европа и светот?

Швајцарија се наоѓа на топ листата на најскапи земји во Европа, а втора е во светски рамки.

Прочитај повеќе

Просечна месечна нето-плата во јануари изнесувала 24.025 денари

Просечна месечна нето-плата во јануари изнесувала 24.025 денари

Идексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јануари 2018 година, во однос на јануари 2017 година, изнесува 105.6

Прочитај повеќе

ДЗС: Стоковна размена со странство, јануари – декември 2016

ДЗС: Стоковна размена со странство, јануари – декември 2016

Вредноста на увезената стока, во периодот јануари- декември 2016 година, изнесува 380.426.363 илјади денари што е за 6,4% повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

НБРМ: Раст на вкупните депозити во февруари за 1,4%

НБРМ: Раст на вкупните депозити во февруари за 1,4%

Вкупните депозити на домаќинствата забележаа нагорна месечна и годишна промена од 1,2% и 6,4%, соодветно.

Прочитај повеќе

Одржливиот развој на енергетиката – заедничка цел на Министерството за економија и МАНУ

Одржливиот развој на енергетиката – заедничка цел на Министерството за економија и МАНУ

Соработката меѓу двете институции ќе се остварува преку изготвување на научни проекти, заеднички средби и организирање на заеднички предавања, тркалезни маси и форуми за научната и стручна јавност, но и за засегнатите страни и за пошироката јавност со вклучување и на невладините организации и медиумите,

Прочитај повеќе

НБРМ: Девизниот пазар е стабилен, без притисоци врз побарувачката на девизи

НБРМ: Девизниот пазар е стабилен, без притисоци врз побарувачката на девизи

Податоците за девизните резерви во февруари покажуваат раст од почетокoт на годината, што во најголем дел се должи на трансакциите за сметка на државата како резултат на издавањето на шестата еврообврзница на меѓународните финансиски пазари.

Прочитај повеќе

НБРМ со проект за финансиска едукација по повод Глобалната недела на парите

НБРМ со проект за финансиска едукација по повод Глобалната недела на парите

Народната банка на Република Македонија организира проект за финансиска едукација којшто предвидува: организација на национални и меѓународни настани посветени на финансиската едукација и писменост;

Прочитај повеќе

Копаоник бизнис форум: Неопходна е дигитализација во секоја сфера

Копаоник бизнис форум: Неопходна е дигитализација во секоја сфера

Претставник од Македонија на годинашниот форум беше еден од најуспешните македонски бизнисмени, мнозинскиот сопственик на М6 Инвесмент груп и претседател на Управниот одбор на винарската визба Тиквеш, Светозар Јаневски, кој беше говорник вториот ден од форумот во рамките на Панел 3 на тема Западен Балкан – предизвици: Регионална економска област.

Прочитај повеќе

Буџет од 5.000.000 денари за финансирање на кластерско здружување

Буџет од 5.000.000 денари за финансирање на кластерско здружување

Се очекува реализацијата на оваа мерка да придонесе за поттикнување на иновациите и трансфер на технологии кон стопанството и меѓу компаниите, освојување на нови пазари, јакнење на знаењата и вештините за развој на кластерите, зголемување на конкурентноста на македонска економија и др.

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Право на учество на јавниот повик имаат претпријатија регистрирани како ТП, ДООЕЛ, ДОО од лица државјани на Република Македонија, кои ги исполнуваат следните услови: работење во траење од најмалку 3 месеци пред објавувањето на јавниот повик, да имаат деловно седиште на територијата на Република Македонија, да имаат минимум 3 вработени на неопределено полно работно време и со подмирени обврски кон државата и вработените.

Прочитај повеќе

НБРМ: Ризиците во банкарскиот систем се минимални

НБРМ: Ризиците во банкарскиот систем се минимални

Банките со својата висока капитализираност и ликвидност се стабилни и отпорни на шокови.

Прочитај повеќе

Со 645 милиони ќе се развиваат малите и средни претпријатија

Со 645 милиони ќе се развиваат малите и средни претпријатија

Со оваа Програма, малите и средни компании ќе имаат можност да добијат 30% поврат на средства направени во инвестиции за градење на нови хали, купување машини и други основни средства, а доколку прават инвестиции за развивање на нови производи, државата ќе изврши поврат од 70% од направените инвестиции за развивање на новите производи.

Прочитај повеќе

Себастијан Соса избран за набљудувач на ММФ во Македонија

Себастијан Соса избран за набљудувач на ММФ во Македонија

Ова назначување има за цел да обезбеди континуиран дијалог и проток на информации помеѓу Фондот и властите во Скопје, а ќе ја олесни и интензивната техничка помош и набљудувачките активности на ММФ во Македонија.

Прочитај повеќе

НБРМ: Успешно остварени активностите од Програмата за работа за 2017

НБРМ: Успешно остварени активностите од Програмата за работа за 2017

Советот го разгледа и го усвои и Извештајот за извршувањето на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија во 2017 година.

Прочитај повеќе

НБРМ: Расте бројот на кредити кај домаќинствата, најзастапени – потрошувачките

НБРМ: Расте бројот на кредити кај домаќинствата, најзастапени – потрошувачките

Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките кредити, стапката на годишен раст во јануари изнесува 11,3%, без промени на месечна основа.

Прочитај повеќе

Светозар Јаневски учесник на претстојниот Копаоник бизнис форум

Светозар Јаневски учесник на претстојниот Копаоник бизнис форум

Тој ќе биде говорник вториот ден од форумот во рамките на Панел 3 на тема “Западен Балкан – предизвици: Регионална економска област“.

Прочитај повеќе

СБ: Со 52 долари по жител месечно, Македонија е една од најсиромашните држави во Европа

СБ: Со 52 долари по жител месечно, Македонија е една од најсиромашните држави во Европа

Со оглед на тоа дека просечниот раст во изминатите пет години достигна 2,5%, што е повеќе од регионалниот просек кој изнесува 1,9%, од Светска Банка остануваат оптимисти дека рејтингот на Македонија ќе забележи раст во наредниве неколку години.

Прочитај повеќе

Индиската економија повторно најбрзо растечка во светот

Индиската економија повторно најбрзо растечка во светот

Индиската економија забележа вртоглав пад во 2016 година како последица на демонетизацијата при замената на 86% од домашните банкноти рупии и хаотичната имплементација на единствениот данок за добра и услуги.

Прочитај повеќе

Горе