amortizacija

Амортизацијата претставува постепено отпишување на вредноста на основните средства со коишто располага компанијата. Во основни средства влегуваат сите материјални и нематеријални средства коишто компанијата ги користи подолг временски период, најчесто над една година.

Основна причина поради којашто се пресметува амортизацијата е трошоците од повеќегодишната употреба на одредено средство да се распоредат по години, а не целиот износ на трошокот да отпадне само на една година, со што ќе влијае на деловниот резултат за таа година.

tax-pl

Динамиката на трошење на основните средства се одредува во компанијата во зависност од тоа колку одредено основно (материјално или нематеријално) средство ќе биде економски и технолошки ефикасно. Доколку одредено средство се троши рамномерно, секоја година ќе биде отпишуван ист износ. Но, ако средството повеќе се троши во првите години од користењето, препорачливо е користење на дегресивен метод на пресметка на амортизација. Може да се користи и функционален метод, каде што трошокот за амортизација се одредува во склад со бројот на производи или услуги што се добиени како резултат на искористувањето на средството.

become-accountant

За различни видови на основни средства, постои различна годишна стапка на отпис на вредноста. На пример, зградите имаат годишна стапка на амортизација од 2,5% од набавната вредност, компјутерската опрема со софтвер, телекомуникациската опрема и слично се амортизира со 25% од вредноста по којашто е набавена.

Вредноста што сметководствено се отпишува секоја година претставува трошок, но во исто време се акумулира. Тоа значи дека откако одредена машина, опрема или инвентар се расходува, годишната амортизација се акумулира и претставува извор на средства за набавка на нови.

email