recesija-pixabay

Фото: Pixabay

Рецесија претставува повремено забавување на економската активност на една земја проследено со влошување на општата економска состојба, како што се: пад на доходот, пораст на невработеноста, ниска стапка на искористеност на производните капацитети и слично.

Постои дефиниција во економската теорија што вели дека една земја е во рецесија доколку економијата стагнира или бележи негативни стапки два последователни квартали.

Кај рецесијата се анализираат три основни карактеристики: колку долго трае, колку е длабоко навлезе во економската активност на земјата и колку широко се распространува. Вообичаено е секоја економија да биде зафатена од рецесија во одреден временски период, но финансиските власти треба да имаат предвид повеќе мерки со коишто ќе го контролираат и неутрализираат негативното влијание.

Доколку рецесијата временски се продолжи и продлабочи, во тој случај економијата е зафатена од таканаречена депресија.