semeen budget

Буџетот по дефиниција претставува табеларен преглед на сите приливи и одливи, односно приходи и расходи во одреден временски период.

Како за државата, компаниите, институциите… така и за едно семејство е важно да има семеен буџет, како детален преглед на приливот и одливот на финансии. Ова е особено важно доколку во семејство се планирани поголеми финансиски активности, како што се: купување на дом и покуќнина, патување, праќање на студии на помладите членови во семејство и слично.

Потребни се само неколку лесни чекори за да може да се утврди приходната и расходната страна што ги прави едно семејство најчесто во текот на годината.

semeen budget 1

Пресметајте ги месечните приходи

На оваа страна ќе ги подредите сите приходи што ги остварувате во текот на месецот. Платата не мора да биде единствениот извор на приходи, туку и различни бонуси, дивиденди, приходи од кирии, авторски права… Доколку некој од овие приходи ги добивате на годишна основа, препорачливо е да се поделат на 12 за да го добиете месечниот износ.

semeen budget 2

Направете список на редовните месечни расходи

Добро размислете кои се вашите редовни трошоци, почнувајќи од сметките за вода, струја, парно, кирија, храна, облека и други режиски трошоци. Не ги изоставајте ниту ратите од кредитот, кредитната картичка или сметката за телефон. На расходната страна од семејниот буџет секогаш ќе има и некој дополнителен трошок поврзан со некој настан од секојдневниот живот – некоја прослава или нешто слично на тоа. За утврдување на трошоците може да се користат различни извори, како што е извод од сметката во банката, сметки за месечни трошоци, лична евиденција. Кој и да е изворот, важно е да се земат во предвид сите трошоци на дневна, месечна, квартална и годишна основа.

semeen budget 3

Приходи vs расходи

По деталниот преглед на приходите (приливите) и расходите (одливите) потребно е да се спротивстават овие две категории и да се добие одреден резултат: позитивен, негативен или нула.

Ако резултатот е позитивен, односно приходите ги надминуваат расходите, тоа значи дека семејниот буџет има простор и за одредено ниво на заштеда, којашто ако се акумулира може да помогне при покривање на некој непланиран трошок или задоволување одредена потреба на некој член од семејството.

Доколку приходите и расходите се со знак на равенство, во тој случај треба да размислите на која начин да ги намалите трошоците и во исто време да пронајдете и дополнителен извор на приходи, за да влезете во комфорната зона.

Во случај расходите да ги надминат приходите, тоа е знак дека живеете над своите можности и мора да пронајдете начин за намалување на трошоците, да ги зголемите приходите, на пример, да најдете дополнителна работа или да скратите некој непотребен трошок.

email