salary-3038325_960_720

Фото: Pixabay

Жирант е лице кое гарантира да го плати долгот на кредитокорисникот, доколу тој/таа не успее да ги исплати позајмените пари. Тој делува како ко-потписник, со тоа што ги заложува сопствените средства или услуги, ако се појави ситуација во која оригиналниот должник не може да ги исполни своите обврски.

Жирантот е обично лице на возраст над 18 години и се бара да биде жител во земјата каде што е жирант. Од него се очекува да има добра кредитна историја и доволен приход за покривање на исплатите на кредитот доколку се појави потреба. Откако жирантот ќе го потпише договорот, договорот ќе остане обврзувачки до крајот на периодот на отплата.

Жирантот може исто така да биде лице кое аплицира за заем. Во овој случај, тој/таа делува како жирант гарантирајќи го заемот со хартии од вредност во форма на било какво средство што го поседува. Меѓутоа, во повеќето ситуации, жирантот од трета страна е она што се бара во зависност од финансиските околности на заемопримачот.

Жирант обично се бара кога е потребно да се потврди дека заемопримачот може да ги плати долговите во случај да му се одобри заем.

Обично, луѓето или бизнисите со слаба или ограничена кредитна историја можат да добијат заем само ако имаат жирант. На пример, поединец со релативно низок кредитен рејтинг кој бара да добие кредит за покривање на непредвидени трошоци може да побара од банката да најде жирант пред банката да му издаде кредит. Кредити за автомобили, хипотеки, деловни кредити, студентски кредити и сл. се примери за заеми во коишто може да се бара жирант за превземање на кредитната обврска во случај на неисполнување на обврските од заемопримачот.

Жирантот го гарантира заемот со ставање на негови средства како средства за залог. Ако заемопримачот ги извршува своите плаќања навремено и никогаш не ги попречува, жирантот не би требало да преземе било какви дејствија или да му должи на заемодавателот пари, во спротивно жирантот ја презема одговорноста. Покрај правењето на планираните плаќања, жирантот, исто така, може да биде задолжен да ги покрие сите трошоци што настанале поради задоцнетите плаќања на заемопримачот. Доколку жирантот не може да го покрие долгот, средствата што ги заложил како гаранција за заемот ќе бидат продадени за покривање на преостанатиот долг.

Во случај на неисполнување на обврските, кредитната историја на жирантот може да биде негативно засегната, што може да ги ограничи неговите шанси за добивање заеми или било каков вид на кредитна форма од кредитна институција во иднина. Затоа, многу е важно жирантот да сфати што потпишува и одговорностите коишто ги превзема.

Жирантот се разликува од ко-потписник. Ко-потпишувач е ко-сопственик на средството и го има неговото или нејзиното име во документот за сопственост. Жирантот нема право на средствата на заемопримачот според договорот за заем, туку само гарантира плаќање на заемот. Кредиторот нормално ќе побара ко-потписник ако квалификувачкиот приход на должникот не е во согласност со барањата на заемодавачот. Дополнителниот приход на потпишувачот ќе помогне да се премости јазот во приходите. Според договорот за гаранција, заемопримачот може да има доволен приход, но ограничена или слаба кредитна историја.

Жирантот не се користи само во финансиски контекст. Кога некое лице поднесува барање за услуга како што е работа или пасош, може да се побара жирант. Во овој случај, жирантот потврдува дека го познава барателот.