Содржини или дел од содржините од овој сајт не смеат да се преземаат и публикуваат на други медиуми во ниедна форма без претходно одобрение од одговорниот уредник на Бизнис Инфо: ejovanovska@bi.mk.

 

* Во рубриката Бизнис советник се објавуваат текстови што не мора да се во согласност со уредувачката политика на Бизнис Инфо.