Дланките на рацете можат многу да кажат во невербалната комуникација. Клучно е како ги поставувате додека зборувате.