Македонска берза направи измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на берзата коишто ќе започнат со примена од денес.

Измените се однесуваат на:

  • Котација на континуирани државни обврзници
  • Надоместоци за тргување со обврзници
  • Нова тарифна ставка Надоместоци за тргување со други долгорочни хартии од вредност

Пречистениот текст на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје може да го најдете тука.