Што е шпедиција?

Што е шпедиција?

Шпедицијата ги ослободува извозниците и увозниците од грижата за транспорт.

Прочитај повеќе

Што е варант?

Што е варант?

Цената на варантот е релативно мала во однос на вредноста на хартијата од вредност што може да се купи, а зависи од разликата меѓу тековната пазарна цена на акцијата и цената на акцијата во варантот.

Прочитај повеќе

Што се свопови?

Што се свопови?

Своповите функционираат поинаку од фјучерсите, бидејќи и самото име кажува дека купувачот и продавачот заменуваат нешто.

Прочитај повеќе

Што се опции?

Што се опции?

Опцијата на имателот му дава право, но не и обврска, да направи нешто во иднина.

Прочитај повеќе

Кои се “ѓубре“ обврзници?

Кои се “ѓубре“ обврзници?

Шансата да не се наплатат овие обврзници е повисока отколку кај другите обврзници.

Прочитај повеќе

Што се форварди, а што фјучерси?

Што се форварди, а што фјучерси?

Главна цел на тргувањето со фјучерси не е да се купи активата, туку да се менаџира ризикот, што произлегува од настанатите промените во одреден временски период.

Прочитај повеќе

Што е паладиум и зошто му е “лут“ конкурент на златото?

Што е паладиум и зошто му е “лут“ конкурент на златото?

Причината за зголемување на цената во однос златото е поради намалените резерви и зголемената побарувачка.

Прочитај повеќе

Што се хеџ фондови?

Што се хеџ фондови?

Тие обично не го “мерат“ својот перформанс врз основа на одреден индекс или репер. Наместо тоа тие се фокусираат на позитивен исход без разлика на околностите.

Прочитај повеќе

Што се greenfield, а што brownfield инвестиција?

Што се greenfield, а што brownfield инвестиција?

Секој вид на инвестиција се смета како добредојдена, особено доколку на економијата ѝ се потребни нови вработувања, поголема економска активност, повисока стапка на раст, помош при излез од рецесија.

Прочитај повеќе

Што е мецена?

Што е мецена?

Oзначува лице кое без проблем дава финансиска поддршка на уметници, спортисти или научници.

Прочитај повеќе

Како да заштедите за летен одмор?

Како да заштедите за летен одмор?

Бидете сам свој “министер за финансии“, избуџетирајте дел од семејните приходи, па секој месец одвојувајте одредена сума.

Прочитај повеќе

Што е филантропија?

Што е филантропија?

Филантроп е оној кој сака да им помага на луѓето, без притоа да размислува дали ќе има корист од тоа и дали во јавноста ќе се зборува за неговите добри дела.

Прочитај повеќе

Што претставува новиот пат на свилата?

Што претставува новиот пат на свилата?

Патот на свилата вклучува соработка на Кина со скоро 60 земји, опфаќа 29% од светскиот бруто домашен производ и 63% од светската популација.

Прочитај повеќе

Што е револвинг кредит?

Што е револвинг кредит?

Она на што треба да внимава корисникот на овој кредит, е тоа што е можно порано да го отплати долгот, бидејќи на тој начин ќе плаќа пониска камата.

Прочитај повеќе

Кои се “глувци“, “слонови“ и “газели“?

Кои се “глувци“, “слонови“ и “газели“?

Тие се олицетворение на компании што многу брзо растат, бележат постојано зголемување на приходите, перманентна потреба од нови вработени, лесно освојуваат нови пазари, без никаков проблем воведуваат нови технологии.

Прочитај повеќе

Што е банкарска тајна?

Што е банкарска тајна?

Банките, по правило, не се должни да ја чуваат тајната кога тоа чување може да им наштети или кога од комитентот се ослободеин од обврската да чуваат тајна.

Прочитај повеќе

Што е (бизнис) екосистем?

Што е (бизнис) екосистем?

Кога еден екосистем добро функционира, тоа значи дека оние што се вклучени во него развиле добра шема на однесување што придонесува за неспречено циркулирање на идеи, талент и капитал низ самиот екосистем.

Прочитај повеќе

Што е извештај за парични текови?

Што е извештај за парични текови?

Извештајот за парични текови (Cash flow) е изведен финансиски извештај во којшто се прикажани приливите и одливите на готовина по основ на оперативни, инвестициски и финансиски активности во текот на пресметковниот период.

Прочитај повеќе

Што е добар, а што лош долг?

Што е добар, а што лош долг?

Кредитните картички или потрошувачките кредити, најчесто се сметаат за лоши долгови, бидејќи од нив има само некоја краткорочна корист и често пати ги искушува корисниците да ги потрошат парите за нешто што не им е неопходно.

Прочитај повеќе

Што се показатели на рентабилност

Што се показатели на рентабилност

Износот на добивката или загубата не е толку значаен за оваа анализа, туку многу поважно е остварената добивка да се стави во однос со средствата што се ангажирани при нејзино создавање.

Прочитај повеќе

Што е коучинг?

Што е коучинг?

Главна задача на коучерот е да му помогне на клиентот да ги открие сите познати и непознати причини за неговите неуспеси, главоболки, кризи… и истите да ги трансформира во предизвици што ќе го водат кон правиот пат.

Прочитај повеќе

Што се показатели на ликвидност?

Што се показатели на ликвидност?

Едни од поважните индикатори за финансиското “здравје“ на компанијата се индикаторите на ликвидност. Тие ја покажуваат способноста компанијата навреме да ги сервисира достасаните обврски.

Прочитај повеќе

Што е cold calling?

Што е cold calling?

Вообичаено за оваа техника е тоа што продавачот е тој што ја започнува комуникацијата со потенцијалниот купувач, со кого претходно не бил во контакт.

Прочитај повеќе

Што е podcast?

Што е podcast?

Слушателите на ваков тип на аудио содржина се таргетирана публика, односно луѓе кои навистина ги интересира одредената тема

Прочитај повеќе

Горе