Што е дисконтна политика?

Што е дисконтна политика?

Со неа, централната банка ги одредува условите под коишто ги кредитира комерцијалните банки.

Прочитај повеќе

Што е бесцаринска продавница?

Што е бесцаринска продавница?

Бесцаринските продавници обично се наоѓаат во меѓународните зони на меѓународните аеродроми и поморски пристаништа, но стоки без царина можат да се купат и во самите патнички авиони и бродови.

Прочитај повеќе

Што е сопственост?

Што е сопственост?

Во зависност од природата на поседот, сопственикот на поседот има право да го троши, продава, изнајмува, става под хипотека, трансферира, заменува или уништува.

Прочитај повеќе

Што е кореспондент

Што е кореспондент

Овој термин може да биде  “даден“ на банка, брокер, дилер или финансиска институција што дејствува во име на друга финансиска институција со ограничен пристап до финансиските пазари.

Прочитај повеќе

Што е мало стопанство?

Што е мало стопанство?

Управувањето со мало стопанство е поедноставно и евтино, а тоа апсорбира многубројна работна сила, пa е во согласност со потребите за вработување.

Прочитај повеќе

Што е даночен систем?

Што е даночен систем?

Во 1994 година отпочнува првата реформа на даночниот систем на Република Македонија со новиот Закон за персонален данок на доход (ЗПДД), Законот за данокот на добивка (ЗДД), Законот за даноците на имот, и кога отпочнува да функционира Управата за јавни приходи (УЈП) како институција надлежна за утврдување, наплата и контрола на даноците во Република Македонија за сите даночни обврзници.

Прочитај повеќе

Што е сива економија?

Што е сива економија?

Сивата економија особено е присутна во индустриските и услужните сектори каде трансакциите и плаќањето со готови пари се вообичаен дел од работењето.

Прочитај повеќе

Што е ројалти?

Што е ројалти?

Примери за користење на терминот ројалти и негова практична примена честа е во процедури во Фондот за иновации во случај на грантови кои се доделуваат на младите претприемачи и новите бизниси. Како за пример, едно од клучните прашања при аплицирањето за парите од Фондот за иновации е начинот на враќање на парите.

Прочитај повеќе

Што е сертификат?

Што е сертификат?

Постојат многу видови сертификати, но најчесто употребувани се сертификат  за професионална компетентност, сертификат за животна средина, сертификат за лојалност, сертификат за странски јазик, сертификат за конкурентност…

Прочитај повеќе

Што е енергетска ефикасност?

Што е енергетска ефикасност?

Концептот на енергетската ефикасност е директно поврзан со енергетиката. Таа не се јавува само во потрошувачката на енергијата туку и во производството и дистрибуцијата на енергијата.

Прочитај повеќе

Што е добивка?

Што е добивка?

Најчесто се појаснува како разлика помеѓу куповната и продажната вредност на доброто во една компанија. Добивка може да оствари работодавач, сопственик, но и вработен во некоја фирма или организација.

Прочитај повеќе

Што е сметкопотврда?

Што е сметкопотврда?

Сметкопотврдата не е важечка, доколку на неа нема прикачено фискална сметка.

Прочитај повеќе

Што е слип?

Што е слип?

Слипот уште се поистоветува со хартиена потврда што корисникот на картичката во процес на купување, односно трансакција, му ја издава ПОС уред или банкомат во случај на подигнување на готовина, а служи како потврда за успешно изведена трансакција.

Прочитај повеќе

Што е црн фонд?

Што е црн фонд?

По некое непишано правило, црн фонд поседува секоја компанија, здружение, физичко или правнио лице. Црниот фонд или уште народски наречен златна резерва, според економските експерти, е спас во случај на финансиска нестабилност.

Прочитај повеќе

Што е неликвидност?

Што е неликвидност?

Дури и претпријатие со многу имот, земја, недвижности или машини може да се соочи со презадолженост, доколку тој имот не може брзо да се претвори во пари.

Прочитај повеќе

Што е докапитализација?

Што е докапитализација?

Капиталот може да се зголеми со вложување на пари, недвижен имот и права.

Прочитај повеќе

Што е оперативен буџет?

Што е оперативен буџет?

Сите резултати на оперативниот буџет се синтетизираат во рамките на буџетот на добивката/загуба (приходи)

Прочитај повеќе

Што e диференцијација?

Што e диференцијација?

Постојат различни причини зошто одреден субјект ги диференцира цените, односно причини за тоа може да бидат количеството на робата, времето на плаќање, начинот на плаќање, испораката на робата.

Прочитај повеќе

Што е репарација?

Што е репарација?

Во економијата под репарација се подразбира повторно воспоставување на одреден однос или обновување на процеси во компанијата.

Прочитај повеќе

Што е писмо на намери?

Што е писмо на намери?

Честопати, за писмото на намери се вели дека една од неговите најголеми предности е тоа што претставува еден вид тест дали воопшто двете страни можат да соработуваат.

Прочитај повеќе

Што е стимулација?

Што е стимулација?

Во економијата, под стимулација се подразбира збир од мерки со коишто се влијае на подобра работа при што се даваат парични награди, разни бенефити или поволности.

Прочитај повеќе

Што е контингенција?

Што е контингенција?

Под контингенција се подразбира непредвидлива околност, настан или фактор што во конкретна ситуација би можел да влијае на одреден настан.

Прочитај повеќе

Што значи портфолио?

Што значи портфолио?

Поимот портфолио се почесто може да се слушне во секојдневната комуникација, а неизбежен е кога станува збор за бизнис или политика.

Прочитај повеќе

Што значи фидуција?

Што значи фидуција?

Фидуцијата уште е позната и како инструмент што се користи при осигурување, сличен на хипотека, при што кај фидуцијата банката го презема сопствеништвото над предметот што се кредитира.

Прочитај повеќе

Горе