Што е трасант?

Што е трасант?

Трасантот може да се ослободи од одговорноста за акцепт, но не може да се ослободи од одговорноста за исплата.

Прочитај повеќе

Што e oтпис на долг?

Што e oтпис на долг?

Отписот на долгови се врши врз основа на пописот, кога надлежна комисија утврдува дека во извесен даден период нема да дојде до одлив на дел од средствата по основ на долг, па таквите обврски се одлучува да се отпишат.

Прочитај повеќе

Што е фискална година?

Што е фискална година?

Taa служи за планирање на економските политики на државните и приватните компании.

Прочитај повеќе

Што е филијала?

Што е филијала?

Многумина поимот филијала го поистоветуваат со експозитура, иако двата збора имаат различно значење.

Прочитај повеќе

Што е извоз?

Што е извоз?

Стоката којашто се става во извозна постапка не се пушта да се извезе доколку не е пломбирана.

Прочитај повеќе

Што е диспаритет?

Што е диспаритет?

Во основа зборот диспаритет, потекнува од латинскиот назив dispar што значи нееднаквост, различност, несоодветност.

Прочитај повеќе

Што е деловна тајна?

Што е деловна тајна?

Оддавањето или неовластеното набавување податоци што се сметаат за деловна тајна се смета за кривично дело.

Прочитај повеќе

Што е асигнација?

Што е асигнација?

Асигнацијата најчето ја врши должникот. Тој упатува друго лице да го исплати долгот кон неговиот повереник, а повереникот го овластува да го прими долгот.

Прочитај повеќе

Што е фундирање?

Што е фундирање?

Во поширока смисла, фундирање означува процес на зголемување на долгорочните долгови на фирмата, всушност, процес на финансирање на долговите.

Прочитај повеќе

Што е чек?

Што е чек?

Чековите се користат од пред повеќе од илјада години, меѓутоа, тие станаа популарни во 20-от век, за наплата без да се користат парите како средство.

Прочитај повеќе

Што е благајнички запис?

Што е благајнички запис?

Благајничките записи спаѓаат во групата на дисконтни хартии од вредност, бидејќи на нив директно не се исплаќа камата, туку тие се продаваат по пониска цена од номиналната вредност (со дисконт), а на денот на достасувањето, на нивниот сопственик му се исплаќа номиналната вредност.

Прочитај повеќе

Што е главница?

Што е главница?

Главница се поистоветува и со капитал, чист имот/богатство; извор на средства со коишто тргува претпријатието или претприемачот

Прочитај повеќе

Што е клаузула?

Што е клаузула?

Додавањето на одредена клаузула во договорот, во голема мера зависи од законите во секој регион.

Прочитај повеќе

Што е бренд?

Што е бренд?

Еден добар бренд создава доверба во потрошувачот, и по доброто искуство со еден производ, веројатно е дека потрошувачот ќе проба и друг производ поврзан со истата марка.

Прочитај повеќе

Што е траен налог?

Што е траен налог?

Сопственикот на сметката може да отвори и траен налог за пренос на средства од неговата трансакциска тековна сметка на која било друга сметка во банката или во други деловни банки, со надомест согласно тековната тарифа за извршување на плаќања на шалтерите на банката.

Прочитај повеќе

Што е ревалвација?

Што е ревалвација?

Целта на ревалвацијата се состои во спречување на некој начин на инфлацијата којашто владее во конкретната држава.

Прочитај повеќе

Што е провизија?

Што е провизија?

Целта на провизијата е дополнително да го поттикне продавачот на услугата за подигање на квалитетот на договорот.

Прочитај повеќе

Што е мораториум?

Што е мораториум?

Мораториум е период на време кога постои суспензија на одредена активност, додека идните настани не гарантираат отстранување на суспензијата, или додека прашања поврзани со активноста се решени.

Прочитај повеќе

Што е трезор?

Што е трезор?

Државите често имаат “државен трезор“ којшто всушност ја претставува државната каса.

Прочитај повеќе

Што е демонетизација?

Што е демонетизација?

Златото како универзална светска пара било демонетизирано 1978 година, од страна на Меѓународниот монетарен фонд.

Прочитај повеќе

Што е валута?

Што е валута?

Валутите можат да се окарактеризираат како фиксирани или слободни, базирани на нивниот режим на размена.

Прочитај повеќе

Што е еврообврзница?

Што е еврообврзница?

Популарноста на еврообврзниците како алатка за финансирање го рефлектира нивниот висок степен на флексибилност, бидејќи им нуди на издавачите можност да ја изберат земјата на издавање врз основа на регулаторниот пазар, каматните стапки и длабочината на пазарот.

Прочитај повеќе

Што е актива, а што пасива?

Што е актива, а што пасива?

Активата и пасивата секогаш мораат да бидат во рамнотежа т.е. вредноста на активата мора да биде еднаква со вредност на пасивата и обратно.

Прочитај повеќе

Што е глобализација?

Што е глобализација?

Во специфично економски контекст, таа се однесува речиси исклучиво на ефектите на трговската глобализација, односно на слободната трговија.

Прочитај повеќе

Горе