Што е ризичен капитал?

Што е ризичен капитал?

Целта на ова вложување е голема заработка, но и поддршка на иновативна бизнис идеја на претприемачите, односно на стартапите. За возврат “вложувачите“ добиваат значајен дел од сопствеништво на бизнисот.

Прочитај повеќе

Што е платен промет?

Што е платен промет?

Во платниот промет, банките ги снабдуваат луѓето и претпријатијата со готови пари, издаваат чекови и ги обработуваат плаќањата, извршени со нив и вршат електронски пренос на парите меѓу сметките на населението и правните лица.

Прочитај повеќе

Што се материјални трошоци?

Што се материјални трошоци?

Тука спаѓат потрошената вредност од средствата на трудот, наречена амортизација и потрошената вредност од предметот на трудот.

Прочитај повеќе

Што е негативна каматна стапка?

Што е негативна каматна стапка?

Негативната каматна стапка го дестимулира штедењето, a го стимулира претераното задолжување, влијае за претеран пораст на сите видови потрошувачка врз основа на кредит, бидејќи при отплатата на кредитот должникот (обврзникот) враќа реално помала сума пари во споредба со позајмената.

Прочитај повеќе

Што се економски санкции?

Што се економски санкции?

Во економски санкции спаѓаат: казнени камати (интерес), пенали, блокада на сметки и сл.

Прочитај повеќе

Што се краткорочни, а што долгорочни трошоци?

Што се краткорочни, а што долгорочни трошоци?

Поделбата на трошоците на краткорочни и долгорочни е извршена со оглед на можностите за приспособување на големината на претпријатието, обемот и видот на производството во текот на времето.

Прочитај повеќе

Што се банкарски акцепти?

Што се банкарски акцепти?

Од аспект на инвеститорите, банкарските акцепти се многу привлечни инструменти заради нивниот низок кредитен ризик и активниот секундарен пазар.

Прочитај повеќе

Што е аконтација на данок?

Што е аконтација на данок?

Државните расходи ce вршат во текот на целата година, па затоа државата мора да осигури редовен прилив на финансиски средства за покривање на расходите, но и да не ce натрупува долгот на обврзникот.

Прочитај повеќе

Што е кооперација?

Што е кооперација?

Во современи услови кооперацијата добива разновидни облици на примена, како на пример кооперација на претпријатија од земјата, пa дури и од странство, што означува специјализација за некој вид производство и меѓусебна соработка во создавањето на готовиот производ, кооперирање меѓу производствени гранки и стопанствата меѓу одделни држави.

Прочитај повеќе

Што е данок на промет?

Што е данок на промет?

Преку данокот на промет ce формира нивото на цените на стоките и услугите, па на тој начин ce влијае врз регулирањето на односите меѓу понудата и побарувачката , односно меѓу производството и потрошувачката .

Прочитај повеќе

Што се даночни принципи?

Што се даночни принципи?

Даночни принципи се начела врз кои ce засновува даночниот систем и спроведувањето на даночната политика.

Прочитај повеќе

Што е корелација?

Што е корелација?

Корелацијата може да биде паралелна, т.е. позитивна и обратна, негативна.

Прочитај повеќе

Што е лажна социјална вредност?

Што е лажна социјална вредност?

Таа произлегува од начинот на формирање на цената на земјоделските производи (за разлика од индустријата, особено во услови на слободна конкуренција).

Прочитај повеќе

Што е кружно движење на капиталот

Што е кружно движење на капиталот

Во кружното движење капиталот минува низ три фази и менува три форми, прави три едноподруго заемно поврзани и обусловени метаморфози и во секоја фаза врши посебна функција.

Прочитај повеќе

Што се обврски за кредитирање?

Што се обврски за кредитирање?

Обврските за кредитирање се однесуваат на кредитните линии и обновливите кредити кои банките им ги одобруваат на претпријатијата и на населението.

Прочитај повеќе

Што е купопродажба?

Што е купопродажба?

Купопродажба е однос меѓу купувач и продавач што ce регулира со договор, со којшто продавачот ce обврзува уредно да му предаде на купувачот извесен предмет (стока) или право, на него да го пренесе правото на сопственост (односно право на користење) над тие предмети и да му гарантира на купувачот за одредени својства на предметот, а, пак, купувачот презема обврска да ја прими и да му ја плати на продавачот договорената цена. Договорот може да ce …

Прочитај повеќе

Што е доверител?

Што е доверител?

Доверител е физичко или правно лице што дава на заем, односно отстапува право на располагање на некоја сума пари, стока или некој друг предмет на заемопримачот, односно на должникот што тоа право го користи одредено време и под одредени услови, коишто cе утврдуваат во облигационо– правниот однос.

Прочитај повеќе

Што се верижни индекси?

Што се верижни индекси?

Верижните индекси се релативни броеви. За да ги пресметаме верижните индекси треба да ги имаме апсолутните вредности за појавата која ја разгледуваме.

Прочитај повеќе

Што е општествено богатство?

Што е општествено богатство?

Низа економски неразвиени земји располагаат со огромни природни богатства, но поради неразвиеноста на производните сили не можат да ги користат, па ce наоѓаат во сиромашна состојба.

Прочитај повеќе

Што се издатоци?

Што се издатоци?

Издатоци претставуваат одлив на парични средства, односно исплата на стопанскиот субјект по разни основи.

Прочитај повеќе

Што е полет?

Што е полет?

Основата на полетот ja сочинува големиот замав на нови инвестиции што ce одвиваат на сите сектори.

Прочитај повеќе

Што се економски закони?

Што се економски закони?

Co познавањето на економските закони и ce овозможува на општествената заедница да ги согледува и свесно да влијае врз тековите на општествената репродукција во пожелен правец.

Прочитај повеќе

Што е налог “горен лимит“, а што е “долен лимит“?

Што е налог “горен лимит“, а што е “долен лимит“?

Брокерот мора да настојува да постигне пониска цена од зададената, но не смее да прифати повисока од неа.

Прочитај повеќе

Што е политика на цени?

Што е политика на цени?

Од стојалиштето на претпријатието (микро аспект) политиката на цени е обусловена од дадената пазарна структура и начинот на формирање на цените на производите на одделните производители, односно од видот на пазарната положба (целосна или слободна конкуренција, монополска или олигополска).

Прочитај повеќе

Горе