Што е профитна стапка?

Што е профитна стапка?

Висината на профитната стапка е привлечната сила што ги ориентира сопствениците во која гранка да го вложат својот капитал.

Прочитај повеќе

Што е пазарна цена?

Што е пазарна цена?

Пазарна цена претставува цена на определена стока или услуга што ce формира во определено време на пазарот, под дејство на понудата и побарувачката.

Прочитај повеќе

Што се економски санкции?

Што се економски санкции?

Овие мерки ce применуваат во случај на неизвршување на преземени обврски, неизвршување договори, пречекорување допуштени граници на дејствување, неуредно финансиско и кредитно работење итн.

Прочитај повеќе

Што е декларација?

Што е декларација?

Декларација може да биде и изјава за содржината на поштенските пратки (поштенска декларација), потоа пријава со податоци на имотот и приходот за оданочување (даночна пријава/декларација).

Прочитај повеќе

Што е даночна постапка?

Што е даночна постапка?

Даночната постапка се однесува на правила и операции во врска со примената на даночните прописи и реализацијата на данокот. Таа ги опфаќа разрезот и наплатувањето на данокот.

Прочитај повеќе

Што е вкупен приход?

Што е вкупен приход?

Вкупниот приход ce менува co промените на обемот на произведените и продадените стоки и услуги и co промените на нивните цени.

Прочитај повеќе

Што се административни цени?

Што се административни цени?

Причините за административно (државно) регулирање на цените ce различни.

Прочитај повеќе

Што се фиксни трошоци?

Што се фиксни трошоци?

Кога расте обемот на производството, опаѓаат фиксните трошоци на единица производ, и обратно.

Прочитај повеќе

Што е стандард?

Што е стандард?

Под стандард се подразбира и определување на содржина или квалитет, односно пропишување на квантитативните и квалитативните својства што еден материјал, производ или услуга треба да ги поседува за да задоволува некоја потреба, односно стандард.

Прочитај повеќе

Што е обрт на капитал?

Што е обрт на капитал?

Збирот на времето на производството и времето на прометот го сочинува времето на обртот на капиталот или едно вртење на капиталот.

Прочитај повеќе

Што се методи на амортизација?

Што се методи на амортизација?

Mетоди на амортизација претставуваат начини за пресметка на амортизација на постојан имот (материјален и нематеријален).

Прочитај повеќе

Што е личен доход?

Што е личен доход?

Мерилата за негова распределба ce утврдуваат според определени начела и договори.

Прочитај повеќе

Што е кредит?

Што е кредит?

Во современи услови главни кредитори ce банките, чијашто основна функција ce состои во собирање на слободните парични средства од стопанството и други сопственици на пари и преку кредити (позајмување) да ги активираат во стопанството за потребите на производството и прометот. 

Прочитај повеќе

Што е јoint venture?

Што е јoint venture?

Со основањето на мешовито претпријатие (joint venture) релативно ce смалуваат вложувањата капитал, во споредба со тоа секој партнер одделно да формира компанија.

Прочитај повеќе

Што се имплицитни трошоци?

Што се имплицитни трошоци?

Од економско гледиште ce опфаќаат сите трошоци, како оние што ce прикажуваат во сметководството во пари, така и оние што не ce прикажуваат, a ce подразбираат.

Прочитај повеќе

Што е задржана добивка?

Што е задржана добивка?

На зголемување на задржаната добивка влијае нето добивката од пресметковниот период а на смалување влијае распоредувањето на дивиденди и евентуална загуба во тековниот пресметковен период.

Прочитај повеќе

Што се даноци на имот?

Што се даноци на имот?

Поседувањето недвижен и движен имот претставува израз на економска сила и на даночна способност за плаќање на овој вид данок.

Прочитај повеќе

Што е валоризација?

Што е валоризација?

Изразот валоризација ce употребува и во однос на пензиите, каде што може да се дефинира како усогласување на номиналните износи на пензиите според животните трошоци или движењето на личните доходи на вработените.

Прочитај повеќе

Што се транспортни трошоци?

Што се транспортни трошоци?

Транспортните трошоци имаат една специфична разлика во споредба со другите трошоци на производството. Таа се огледува во нивната дегресија во однос на далечината на превозот.

Прочитај повеќе

Што е рентабилност?

Што е рентабилност?

Co зголемувањето на профитот ce зголемува степенот на рентабилност.

Прочитај повеќе

Што е промет?

Што е промет?

Во потесна смисла на зборот прометот е верижен процес на многубројни акти на продавање – купување, односно купување и продавање со посредство на парите.

Прочитај повеќе

Што е норма?

Што е норма?

Нормирање во потесна смисла значи утврдување на работните норми на одделни работни места на кои работниот ефект може да ce мери и квантифицира.

Прочитај повеќе

Што е ризичен капитал?

Што е ризичен капитал?

Целта на ова вложување е голема заработка, но и поддршка на иновативна бизнис идеја на претприемачите, односно на стартапите. За возврат “вложувачите“ добиваат значајен дел од сопствеништво на бизнисот.

Прочитај повеќе

Што е платен промет?

Што е платен промет?

Во платниот промет, банките ги снабдуваат луѓето и претпријатијата со готови пари, издаваат чекови и ги обработуваат плаќањата, извршени со нив и вршат електронски пренос на парите меѓу сметките на населението и правните лица.

Прочитај повеќе

Горе