Народната банка ја додели Годишната награда за 2019 година

Народната банка ја додели Годишната награда за 2019 година

Право на учество имаа авторите од земјава на возраст до триесет и пет години, при што секој автор можеше да конкурира само со еден труд, којшто задолжително требаше да содржи и осврт кон македонската економија на соодветната тема.

Прочитај повеќе

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 2,75%

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 2,75%

Општо гледано, на седницата беше заклучено дека од намалувањето на каматната стапка во август па досега, не се забележани поголеми промени во трендовите кај показателите клучни за монетарната политика. 

Прочитај повеќе

НБРМ: Вкупната актива на банкарскиот систем забележа раст од 3,982 милиони денари

НБРМ: Вкупната актива на банкарскиот систем забележа раст од 3,982 милиони денари

Народната банка и натаму внимателно ќе ги следи движењата на домашните и меѓународни ризици во банкарскиот систем, и доколку потребно, ќе преземе  соодветни мерки и активности за нивно ублажување.

Прочитај повеќе

Одржана 30-та сесија на Клубот на истражувачи

Одржана 30-та сесија на Клубот на истражувачи

Во завршницата на сесијата, поттикнати од изнесените видувања и заклучоци, присутните на сесијата дискутираа за повеќе прашања и аспекти на темите на двата презентирани труда.

Прочитај повеќе

НБРМ: Стабилноста на домашната валута е клучнa за одржување на ценовната и финансиската стабилност

НБРМ: Стабилноста на домашната валута е клучнa за одржување на ценовната и финансиската стабилност

Не постојат причини, ниту пак каква било потреба да се отвораат дебати за евентуална девалвација на денарот.

Прочитај повеќе

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува на нивото од 2,75%

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува на нивото од 2,75%

На седницата беше заклучено дека и натаму постојат ризици и од домашното и од надворешното окружување, при што НБРМ и натаму внимателно ќе ги следи сите економски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе

УСАИД ќе го поддржува подобрувањето на деловните услуги преку осум нови грантови

УСАИД ќе го поддржува подобрувањето на деловните услуги преку осум нови грантови

Започнат во 2017 година, Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем работи на зголемување на продуктивноста на микро, малите и средните претпријатија (ММСП).

Прочитај повеќе

Гувернерката на НБРМ учествува на Финансискиот форум на Еурофи во Виена

Гувернерката на НБРМ учествува на Финансискиот форум на Еурофи во Виена

Во рамки на Форумот, фокусот е ставен на актуелни прашања поврзани со макроекономските и системските предизвици, можностите коишто произлегуваат од воведувањето нови технологии и развојот на одржливи финансии, дискусии околу развојот на алтернативно финансирање во рамки на ЕУ, како и на прашања поврзани со натамошните чекори во однос на процесот на европска интеграција.

Прочитај повеќе

НБРМ: Основната каматна стапка е на ниво од 2,75%

НБРМ: Основната каматна стапка е на ниво од 2,75%

Намалувањето на каматната стапка е одраз на континуирано поволните движења на девизниот пазар, коишто покажуваат солидна надворешна позиција и стабилни очекувања на економските субјекти.

Прочитај повеќе

Виена прогласена за најдобар град за живеење во светот

Виена прогласена за најдобар град за живеење во светот

Во составувањето на листата, којашто вклучи 140 градови, беа земени неколку одлучувачки фактори како политичка и социјална стабилност, криминал, образование и пристап до здравствени услуги.

Прочитај повеќе

НБРМ: Усвоен Извештајот за финансиската стабилност во 2017

НБРМ: Усвоен Извештајот за финансиската стабилност во 2017

Македонскиот финансиски систем има релативно едноставна структура, скромна поврзаност на активностите на одделните сегменти и отсуство на сложени финансиски инструменти, поради што ризикот од евентуално прелевање на проблеми помеѓу институционалните сегменти е незначителен.

Прочитај повеќе

НБРМ: Зголемена каматната стапка на одобрените кредити кај корпоративниот сектор

НБРМ: Зголемена каматната стапка на одобрените кредити кај корпоративниот сектор

Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата трет месец по ред се одржува на нивото од 1,43%.

Прочитај повеќе

НБРМ го усвои Кварталниот извештај

НБРМ го усвои Кварталниот извештај

Се очекува дека позитивните трендови кај депозитната база на банките ќе продолжат и во следниот период, обезбедувајќи стабилни извори за финансирање на кредитниот раст, којшто според априлската проекција, во следните две години би се движел помеѓу 6,5% и 7,7%.

Прочитај повеќе

НБРМ: Продолжува нагорниот тренд на раст на депозитите

НБРМ: Продолжува нагорниот тренд на раст на депозитите

Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките и станбените кредити е забележан месечен раст од 1,3% и 1,2%, соодветно, којшто на годишно ниво изнесува 11,1% и 14,9%, соодветно.

Прочитај повеќе

УЈП и ССКМ потпишаа Меморандум за соработка

УЈП и ССКМ потпишаа Меморандум за соработка

На потпишувањето на Меморандумот, присуствуваа и претставници од УЈП и претставници на Сојузот на Стопанските Комори на Република Македонија, Услужната Комора, ИКТ Комората, Градежната Комора и други.

Прочитај повеќе

НБРМ: Намалена каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај

НБРМ: Намалена каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај

Во споредба со минатиот месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај е намалена за 0,04 п.п. и изнесува 6,29%.

Прочитај повеќе

Пет компании во проект за првиот турски автомобил

Пет компании во проект за првиот турски автомобил

Секоја од компаниите има удел од по 19% во проектор, а преостанатите 5% ќе бидат во сопственост на Сојузот на стопански комори и стокови берзи на Турција.

Прочитај повеќе

Потпишан Меморандум за соработка со МФК, членка на Групацијата Светска банка

Потпишан Меморандум за соработка со МФК, членка на Групацијата Светска банка

Од неговата реализација се очекува намалување на ризиците за кредитирање, што ќе помогне во зачувувањето на постоечките работни места и создавање на нови.

Прочитај повеќе

Intel се соочува со можна тужба за возрасна дискриминација

Intel се соочува со можна тужба за возрасна дискриминација

Проблемот настана кога отпуштањата од Intel беа еден вид обид на компанијата да се ослободи од повозрасните вработени, за сметка на младите.

Прочитај повеќе

НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

Автомобилските кредити забележаа месечно намалување од 0,7%, при годишен раст од 0,6%, додека кредитите одобрени на кредитни картички остварија минимално зголемување од 0,1%, во услови на годишен пад од 1,0%.

Прочитај повеќе

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Покрај соларната енергија која само во Кина вработува 2,2 милиони работници (2/3 од вкупниот број во светот во овој сектор), друг голем работодавач во оваа индустрија се и течните биогорива со 1,9 милион работни места, како и хидроенергијата која “вработува” 1,5 милиони работници.

Прочитај повеќе

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

Се очекува депозитен раст од 6,4% и 6,5% за 2018, односно 2019 година, наместо претходно предвидените 6,1% и 6,3%. За 2018 и 2019 година се очекува кредитен раст од 6,5% и 7,7%, соодветно, при што банкарскиот систем и натаму е стабилен, ликвиден и висококапитализиран.

Прочитај повеќе

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

На седницата беше нагласено дека ликвидноста на банкарскиот систем е задоволителна. Профитабилноста на банкарскиот систем, иако растеше побавно во споредба со претходните години, и натаму е висока.

Прочитај повеќе

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Оваа конференција претставува можност за размена на искуства со претставниците на пошироката меѓународна заедница за клучни прашања од областа на макроекономијата, монетарната политика и финансиската стабилност, како за претставниците на НБРМ, така и за домашните банки и другите финансиски институции.

Прочитај повеќе

Горе