НБРМ: Зголемена каматната стапка на одобрените кредити кај корпоративниот сектор

НБРМ: Зголемена каматната стапка на одобрените кредити кај корпоративниот сектор

Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата трет месец по ред се одржува на нивото од 1,43%.

Прочитај повеќе

НБРМ го усвои Кварталниот извештај

НБРМ го усвои Кварталниот извештај

Се очекува дека позитивните трендови кај депозитната база на банките ќе продолжат и во следниот период, обезбедувајќи стабилни извори за финансирање на кредитниот раст, којшто според априлската проекција, во следните две години би се движел помеѓу 6,5% и 7,7%.

Прочитај повеќе

НБРМ: Продолжува нагорниот тренд на раст на депозитите

НБРМ: Продолжува нагорниот тренд на раст на депозитите

Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките и станбените кредити е забележан месечен раст од 1,3% и 1,2%, соодветно, којшто на годишно ниво изнесува 11,1% и 14,9%, соодветно.

Прочитај повеќе

УЈП и ССКМ потпишаа Меморандум за соработка

УЈП и ССКМ потпишаа Меморандум за соработка

На потпишувањето на Меморандумот, присуствуваа и претставници од УЈП и претставници на Сојузот на Стопанските Комори на Република Македонија, Услужната Комора, ИКТ Комората, Градежната Комора и други.

Прочитај повеќе

НБРМ: Намалена каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај

НБРМ: Намалена каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај

Во споредба со минатиот месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај е намалена за 0,04 п.п. и изнесува 6,29%.

Прочитај повеќе

Пет компании во проект за првиот турски автомобил

Пет компании во проект за првиот турски автомобил

Секоја од компаниите има удел од по 19% во проектор, а преостанатите 5% ќе бидат во сопственост на Сојузот на стопански комори и стокови берзи на Турција.

Прочитај повеќе

Потпишан Меморандум за соработка со МФК, членка на Групацијата Светска банка

Потпишан Меморандум за соработка со МФК, членка на Групацијата Светска банка

Од неговата реализација се очекува намалување на ризиците за кредитирање, што ќе помогне во зачувувањето на постоечките работни места и создавање на нови.

Прочитај повеќе

Intel се соочува со можна тужба за возрасна дискриминација

Intel се соочува со можна тужба за возрасна дискриминација

Проблемот настана кога отпуштањата од Intel беа еден вид обид на компанијата да се ослободи од повозрасните вработени, за сметка на младите.

Прочитај повеќе

НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

НБРМ: Раст на потрошувачките и станбените кредити во април

Автомобилските кредити забележаа месечно намалување од 0,7%, при годишен раст од 0,6%, додека кредитите одобрени на кредитни картички остварија минимално зголемување од 0,1%, во услови на годишен пад од 1,0%.

Прочитај повеќе

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Над 10 милиони вработени во индустријата за обновливи извори

Покрај соларната енергија која само во Кина вработува 2,2 милиони работници (2/3 од вкупниот број во светот во овој сектор), друг голем работодавач во оваа индустрија се и течните биогорива со 1,9 милион работни места, како и хидроенергијата која “вработува” 1,5 милиони работници.

Прочитај повеќе

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

НБРМ ја задржува проекцијата за раст на БДП

Се очекува депозитен раст од 6,4% и 6,5% за 2018, односно 2019 година, наместо претходно предвидените 6,1% и 6,3%. За 2018 и 2019 година се очекува кредитен раст од 6,5% и 7,7%, соодветно, при што банкарскиот систем и натаму е стабилен, ликвиден и висококапитализиран.

Прочитај повеќе

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

НБРМ задоволна од сработеното за 2017 година

На седницата беше нагласено дека ликвидноста на банкарскиот систем е задоволителна. Профитабилноста на банкарскиот систем, иако растеше побавно во споредба со претходните години, и натаму е висока.

Прочитај повеќе

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Започна Седматa годишна истражувачка конференција на НБРМ

Оваа конференција претставува можност за размена на искуства со претставниците на пошироката меѓународна заедница за клучни прашања од областа на макроекономијата, монетарната политика и финансиската стабилност, како за претставниците на НБРМ, така и за домашните банки и другите финансиски институции.

Прочитај повеќе

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 3%

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува 3%

Општо земено, на седницата беше заклучено дека последните макроекономски показатели и оцени не упатуваат на позначителни отстапувања во однос на проектираната динамика, а согледувањата за амбиентот за спроведување на монетарната политика главно се непроменети во однос на претходната оцена.

Прочитај повеќе

Кои се најскапи земји во Европа и светот?

Кои се најскапи земји во Европа и светот?

Швајцарија се наоѓа на топ листата на најскапи земји во Европа, а втора е во светски рамки.

Прочитај повеќе

Просечна месечна нето-плата во јануари изнесувала 24.025 денари

Просечна месечна нето-плата во јануари изнесувала 24.025 денари

Идексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јануари 2018 година, во однос на јануари 2017 година, изнесува 105.6

Прочитај повеќе

ДЗС: Стоковна размена со странство, јануари – декември 2016

ДЗС: Стоковна размена со странство, јануари – декември 2016

Вредноста на увезената стока, во периодот јануари- декември 2016 година, изнесува 380.426.363 илјади денари што е за 6,4% повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Прочитај повеќе

НБРМ: Раст на вкупните депозити во февруари за 1,4%

НБРМ: Раст на вкупните депозити во февруари за 1,4%

Вкупните депозити на домаќинствата забележаа нагорна месечна и годишна промена од 1,2% и 6,4%, соодветно.

Прочитај повеќе

Одржливиот развој на енергетиката – заедничка цел на Министерството за економија и МАНУ

Одржливиот развој на енергетиката – заедничка цел на Министерството за економија и МАНУ

Соработката меѓу двете институции ќе се остварува преку изготвување на научни проекти, заеднички средби и организирање на заеднички предавања, тркалезни маси и форуми за научната и стручна јавност, но и за засегнатите страни и за пошироката јавност со вклучување и на невладините организации и медиумите,

Прочитај повеќе

НБРМ: Девизниот пазар е стабилен, без притисоци врз побарувачката на девизи

НБРМ: Девизниот пазар е стабилен, без притисоци врз побарувачката на девизи

Податоците за девизните резерви во февруари покажуваат раст од почетокoт на годината, што во најголем дел се должи на трансакциите за сметка на државата како резултат на издавањето на шестата еврообврзница на меѓународните финансиски пазари.

Прочитај повеќе

НБРМ со проект за финансиска едукација по повод Глобалната недела на парите

НБРМ со проект за финансиска едукација по повод Глобалната недела на парите

Народната банка на Република Македонија организира проект за финансиска едукација којшто предвидува: организација на национални и меѓународни настани посветени на финансиската едукација и писменост;

Прочитај повеќе

Копаоник бизнис форум: Неопходна е дигитализација во секоја сфера

Копаоник бизнис форум: Неопходна е дигитализација во секоја сфера

Претставник од Македонија на годинашниот форум беше еден од најуспешните македонски бизнисмени, мнозинскиот сопственик на М6 Инвесмент груп и претседател на Управниот одбор на винарската визба Тиквеш, Светозар Јаневски, кој беше говорник вториот ден од форумот во рамките на Панел 3 на тема Западен Балкан – предизвици: Регионална економска област.

Прочитај повеќе

Буџет од 5.000.000 денари за финансирање на кластерско здружување

Буџет од 5.000.000 денари за финансирање на кластерско здружување

Се очекува реализацијата на оваа мерка да придонесе за поттикнување на иновациите и трансфер на технологии кон стопанството и меѓу компаниите, освојување на нови пазари, јакнење на знаењата и вештините за развој на кластерите, зголемување на конкурентноста на македонска економија и др.

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Право на учество на јавниот повик имаат претпријатија регистрирани како ТП, ДООЕЛ, ДОО од лица државјани на Република Македонија, кои ги исполнуваат следните услови: работење во траење од најмалку 3 месеци пред објавувањето на јавниот повик, да имаат деловно седиште на територијата на Република Македонија, да имаат минимум 3 вработени на неопределено полно работно време и со подмирени обврски кон државата и вработените.

Прочитај повеќе

Горе