Фото: Pixabay

Кога електронската комуникација во бизнис светот претставува основна алатка за успешна соработка, важно е истата да биде лесна, брза и едноставна. Од таа причина, во бизнис комуникацијата во светски рамки се унифицирани и често се користат голем број кратенки. Еве неколку од нив…

ASAP – as soon as possible – Што е можно поскоро (побрзо)

B2B – business to business – бизнис до бизнис

B2C – business to consumer – бизнис до клиент

FYI – for your information – за ваша информација

MILE – maximum impact, little effort – максимално влијание, минимален напор

NRN – no reply necessary – не е потребен одговор

RFP – request for proposal – барање за понуда

ОТ – off topic – надвор од темата

EOM – end of message – крај на пораката

NYR – need your response – потреба од одговор

RSVP – барање за одговор и доаѓа како кратенка од францускиот израз Répondez s’il vous plaît (Одговорете ве молиме).