Фото: Pixabay

Деноминација претставува промена на номиналната вредност на една парична единица којашто се прави преку замена на пари со пари со помала или поголема вредност. Основна цел на деноминацијата е поедноставување и стабилизирање на државниот монетарен систем.

Така на пример, пара од 1.000 парични единици се заменува со пара од 100 при што паричната единица настанува 10 пати поголема. Таа постапка се прави во време на монетарни реформи или кога се случува висока инфлација, кога паричната единица убрзано се обезвреднува.

Деноминацијата може да биде краткорочна и долгорочна. Доколку трае со години, тогаш парите кои се користат во процесот се применуваат со новите белешки се додека не се елиминираат.

Со помош на деноминацијата, можат да се решат неколку задачи од примарно значење како што се:

  • Јакнење на националната валута
  • Подобрување на методот на пресметки
  • Зголемување на степенот на побарувачка на потошувачите

Деноминацијата не влијае на вредноста на кредитите, бидејќи односот на позајмицата не се менува, туку од нив се одзема само одреден број на нули.

Деноминацијата е од корист за државата, и покрај тоа што предизвикува значителни трошоци за производство на нови пари, бидејќи овозможува развој на заштита од фалсификување.