Ескалатор е начин на присособување на вредноста во согласност со порастот на цените во време на инфлација. Од 1960-тите во долгорочните договори (на пример, за градење куќа или бродови, или за закуп) вградуваат ескалатор клаузула со која се обезбедува зголемувањето на договорените цени во согласност со индексот на трошоци или цени.

Освен тој систем можно е склучување на краткорочни договори кои често се обновуваат, или договарање на девизни или златни клаузули. Ескалатор се вградува и во системот на социјалното осигурување кое годишно се приспособува со порастот на цените. При склучување на колективни договори некои стапки на надници автоматски се менуваат спрема индексите на животни трошоци.

Во многу земји (особено во јужноамериканските) државните обврзници, имотот на претпријатијата и други ставки често се приспособуваат со системот индексација или монетарна корекција. Внимателно се обидуваат да ја насочат од монетарните на вистинските вредности, и тоа така постепено забавувајќи го ритамот на инфлацијата.

Фото: Pexels