businessman-3042272_960_720-1

Фото: Pixabay

Мораториум е правен термин што значи одложување, односно, се воздржува од дејствување што следува (по закон или договор) или се очекува да биде извршено.

Мораториум е период на време кога постои суспензија на одредена активност, додека идните настани не гарантираат отстранување на суспензијата, или додека прашања поврзани со активноста се решени. Таквата акција може да биде наметната од страна на владата, или може да се преземе доброволно од страна на приватен бизнис.

Во време на економска криза, како што се земјотрес или поплава, мораториумот им обезбед на луѓето време да ги стабилизираат своите финансии пред да се справат со потенцијалните проблеми, како што се хипотекарни постапки и запленување на имот.

Мораториумите најчесто се донесуваат во врска со финансиски потешкотии. Ова може да вклучува доброволно наметнати услови утврдени од бизнисот, дизајниран да ги намали трошоците за одреден временски период, како и законски обврзани барања за прекинување на одредени финансиски активности, како што се обиди за наплата на долг.

Мораториуми и постапки за правен стечај

Во законот за банкрот конкретно, мораториум се однесува на правно обврзувачки застој на правото на наплата на долгот. Поставувањето на мораториум му овозможува на поединецот да поднесе барање за стечај  и можност да ја преиспита тековната состојба, обезбедувајќи заштита на должникот како што е креиран планот. Оваа форма на мораториум е почеста во поднесоци за стечај каде што должникот бара да ги преструктуира враќањата на било кои поврзани обврски.

Мораториуми за итни случаи

Еден владин службеник може да изјави мораториум на одредени финансиски активности во случај на криза. Ова може да вклучи заштита на потрошувачите во случаи кога вонредна состојба е пријавена од природна катастрофа.