Недвижности се предмети што не може да ce преместуваат, a притоа да не ce уништат или да не ce оштети нивната употребна вредност. Во недвижности, освен предметите што пo својата природа ce неподвижни, како што е земјата, спаѓаат и сите предмети што ce механички или органски зацврстени во земјата.

За недвижностите важи посебен правен режим во поглед на стекнувањето и пренесувањето на правата на сопственост, засновување хипотека и други правни обврски. Договорите што ce однесуваат на стекнувањето недвижности мораат да бидат воведени во земјишните книги.

Според правните закони, недвижен имот е комбинација на интереси во земјата и нивни подобрувања, а лична сопственост е интерес за подвижен имот. Правата на недвижностите се права кои се однесуваат на земјата. Овие права вклучуваат сопственост и употреба.

Сопствениците може да ги дадат правата на лица и ентитети во форма на договори за закуп и лиценци.

Фото: Pexels