Фото: Pexels

Рационализација е примена на одредени мерки поради усовршување на организацијата на трудот, раководењето и управувањето и целисходното користење на опремата, материјалите, горивото и работната сила, со што ce олеснува трудот, ce врши економисување, ce подобрува квалитетот на производите, ce смалуваат трошоците, a ce зголемуваат производствените ефекти.

Под рационализација ce смета секое свесно дејствување на луѓето во рамките на еден процес на трудот, со помал трошок на труд и материјални средства да ce постигне поголем деловен ефект во оној правец во кој процесот на трудот е насочен.

Рационализацијата означува усовршување на постојните средства ,методи, постапки, a не изнаоѓање нови.