Повеќе од 88,9 % од вкупната стоковна размена на Република Македонија во 2016 година е реализирана од претпријатијата вклучени во двата протока на стоки, стои во извештајот на Државниот завод за статистика.

Суфицитот во размената на стоки, главно, е генериран од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Индустрија, а дефицитот од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Трговија.

Околу половина од вкупната вредност на извозот и на увозот е концентрирана во првите 100 претпријатија.

Целосниот табеларен приказ на стоковата размена за 2016 година, можете да го погледнете тука.