Што е недвижен имот?

Што е недвижен имот?

Недвижности се предмети што не може да ce преместуваат, a притоа да не ce уништат или да не ce оштети нивната употребна вредност. Во недвижности, освен предметите што пo својата природа ce неподвижни, како што е земјата, спаѓаат и сите предмети што ce механички или органски зацврстени во земјата. За недвижностите важи посебен правен режим во поглед на стекнувањето и пренесувањето на правата на сопственост, засновување хипотека и други правни обврски. Договорите што ce однесуваат …

Прочитај повеќе

Што е фиктивен капитал?

Што е фиктивен капитал?

Фиктивен капитал е капиталот што ce јавува во форма на хартии од вредност (акции, обврзници и сл.), коишто на нивните сопственици им донесуваат определен приход во вид на дивиденда или интерес (камата) и ce наоѓа надвор од функционирањето на реалниот капитал (т.е. капиталот на акционерското претпријатие). Капиталот на акционерското претпријатие е вложен во факторите за стопанисување и тој е реален капитал. Toj ce оплодува и создава профит. Поседувањето, пак, на извесен број акции (или други хартии …

Прочитај повеќе

Што е тезаурирање?

Што е тезаурирање?

Тезаурирање претставува појава што означува повлекување на парите од оптек и чување, собирање во домаќинствата, стопанските организации и општествените установи. Тезаурирањето претставува еден вид штедење, но ce разликува од штедењето што ce врши со вложување пари во банките врз основа на одредена интересна (каматна) стапка и од купување хартии од вредност, зашто ce повлекуваат парите од прометот и ce одзема нивната функција на разменско средство. Co тезаурирањето ce смалува вкупното количество пари во оптек, па затоа …

Прочитај повеќе

Што е полномошен индосамент?

Што е полномошен индосамент?

Полномошен индосамент (прокура индосамент) е пренос на право од хартија од вредност што не упатува на тоа индосатарот да стекнува права од хартијата од вредност во свое име и за своја сметка, туку коешто е извршно за да индосатарот стекне права од хартиите од вреднсот како полномошник на индосантот. Индосатарот, значи, ќе настапува како индосантов полномошник, а не како лице кое само има права од хартијата од вредност. Па должникот ќе биде должен да ја …

Прочитај повеќе

Што се нето-каматни расходи?

Што се нето-каматни расходи?

Каматните расходи претставуваат прва, основна расходна ставка во билансот на успехот. Овие расходи произлегуваат претежно од каматата што банката ја плаќа на депозитите, т.е. каматата на тековните сметки, депозитите по видување, орочените депозити итн. Понатаму, овде спаѓа и каматата што банката ја плаќа на недепозитните обврски, како што се: кредитите земени на меѓубанкарскиот пазар, кредитите од централната банка, репо-трансакциите, издадените обврзници итн. Исто така, во оваа група е вклучена и каматата што банката ја плаќа …

Прочитај повеќе

Што е нова кејнзијанска економија?

Што е нова кејнзијанска економија?

Нова кејнзијанска економија претставува современа економска школа, која го поврзува кејнзијанизмот со новите достигнувања на економската теорија. Оваа школа претставува трета генерација во развојот на кејнзијанизмот и се појави во 80-тите години на минатиот век. Новите кејнзијанци прифатија дел од оправданите критики на новата класична економија, како што се: тезата за рационални очекувања и потребата за обезбедување микроекономски основи на макроекономските модели. Од друга страна, претставниците на оваа школа обезбедија нови докази во прилог на …

Прочитај повеќе

Што е опортунитетен трошок и опортунитетен доход?

Што е опортунитетен трошок и опортунитетен доход?

Опортунитетен трошок и опортунитетен доход претставуваат алтернативна можност на еден економски фактор да ce употреби за некоја друга дејност и за истиот трошок (или потрошен труд) да ce остварува повисок доход од оној што ce добива во постојната употреба; изгубена можност, пропуштена околност или жртвувана алтернатива за остварување поголем алтернативен доход во споредба со постојниот. На пример, во едно мало претпријатие во кое сопственикот работи, не ce пресметува наемнина или плата како трошок за неговата работа. …

Прочитај повеќе

Што е негативно оданочување?

Што е негативно оданочување?

Негативно оданочување е даночна и социјална политика, односно социјални програми, според кои семејствата што имаат годишен доход под определено егзистенцијално ниво, примаат од државата (од буџетот) додаток на тој доход за да можат да остваруваат определена егзистенција. Додатокот ce смалува за толку, колку што ce зголемува семејната заработувачка, т. е. семејниот доход. Таканареченото негативно оданочување содржи неколку белези: 1. има егзистенцијален карактер, т. е. на семејствата со ниска економска моќ и на сиромашните им обезбедува …

Прочитај повеќе

Повик за работилница за економски новинари

Повик за работилница за економски новинари

Целта на работилницата е пишување на релевантни новинарски текстови, базирани на податоци и соодветна анализа, а истата ќе се одржи на 02.03.2018 година во хотел Мериот, Скопје.

Прочитај повеќе

Која е разликата помеѓу малите и големите бизниси?

Која е разликата помеѓу малите и големите бизниси?

Голем број на претприемачи се жалат дека нивните добри бизнис идеи не успеале затоа што биле слични со идеите на некои големи бизниси.

Прочитај повеќе

10 најголеми грешки при започнување бизнис

10 најголеми грешки при започнување бизнис

Секоја од нив може да го саботира вашиот бизнис и наместо успех, да доживеете вртоглав неуспех.

Прочитај повеќе

Facebook ќе отвори три нови центри за дигитална писменост во Европа

Facebook ќе отвори три нови центри за дигитална писменост во Европа

Facebook планира до 2020 година да обучи еден милион граѓани и сопственици на бизниси, да организира обуки за 100.000 мали и средни бизниси и онлајн курсеви за 250.000 компании.

Прочитај повеќе

Почна петтата студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој

Почна петтата студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој

Со рекорден број трудови и пленарни сесии, денеска започна петтата јубилејна Студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој (СКЕОР).

Прочитај повеќе

СТЕМ Академија – прво Microsoft училиште во Македонија

СТЕМ Академија – прво Microsoft училиште во Македонија

СТЕМ Академија стана дел од реномираните училишта во светот што ги имаат имплементирано Microsoft образовни методологии, програми, практики и технологија.

Прочитај повеќе

Приказната позади Brainster: Early success на македонскиот старт – ап

Приказната позади Brainster: Early success на македонскиот старт – ап

Brainster е иновативен центар за едукација и кариерна трансформација којшто преку курсеви и Академии им овозможува на сите да дојдат до кариерата што отсекогаш ја посакувале, па ги поврзува со компаниите кои имаат потреба од таленти.

Прочитај повеќе

Успешно заврши балканскиот натпревар по LabVIEW

Успешно заврши балканскиот натпревар по LabVIEW

ФЕИТ беше домаќин на седмиот балкански натпревар по LabVIEW на којшто учествуваа 23 натпреварувачи од Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска и Словенија.

Прочитај повеќе

Повик за учество на натпревар за социјално претприемништво за млади Роми

Повик за учество на натпревар за социјално претприемништво за млади Роми

Тимовите од максимум пет членови од ромска етничка заедница, кои се заинтересирани да учествуваат, потребно е да аплицираат онлајн, со пополнување на кратка апликација за нивната бизнис идеја за социјално претпријатие, најдоцна до 20.10.2017.

Прочитај повеќе

Пријавувањето е во тек: Подготвителен курс за здобивање со PMP® сертификат

Пријавувањето е во тек: Подготвителен курс за здобивање со PMP® сертификат

Краен рок за пријавување е до деветти октомври оваа година. Цената е 465 евра +18% ДДВ, додека за студенти е 315 евра +18% ДДВ.

Прочитај повеќе
Жаклина Герасимовска, бренд менаџер на Tip of the Week

Tip of the Week: Нова, свежа перспектива на успешни луѓе од Македонија и регионот

Tip of the Week: Нова, свежа перспектива на успешни луѓе од Македонија и регионот

Tip of the week прирачниците се наменети за секој кој длабоко во себе верува дека може да направи нешто повеќе, да преземе одговорност и да работи на подобрување на својот личен и професионален развој.

Прочитај повеќе

СТЕМ академија започнува со Microsoft едукативни програми

СТЕМ академија започнува со Microsoft едукативни програми

СТЕМ академија започнува со воведување на светски признатите Microsoft едукативни платформи и програми за стекнување на СТЕМ вештини и знаење.

Прочитај повеќе

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

Човечките ресурси и промените и предизвиците што ги носи новото време

“Времињата се менуваат. Ние се менуваме, животот се менува, бизнисот се менува. Зошто луѓето имаат отпор кон промените? Затоа што се плашат дека веќе нема да бидат тоа што се.”

Прочитај повеќе

Microsoft и Cisco стипендии и можност за вработување преку летната IT школа

Microsoft и Cisco стипендии и можност за вработување преку летната IT школа

Семос Едукација стартува менторски програми за студенти и невработени лица со цел стекнување на практични вештини кои се бараат најмногу на пазарот на трудот од областа на IT технологиите.

Прочитај повеќе

БЕСТ Скопје го организира 15-от Летен Академски курс (ЛАК)

БЕСТ Скопје го организира 15-от Летен Академски курс (ЛАК)

Меѓународниот Летен Академски курс ќе се одржи од 28-ми јуни до 8-ми јули, а на крајот од настанот сите учесници ќе полагаат завршен испит кој доколку го положат, ќе добијат сертификат со признаени кредити според ЕКТС.

Прочитај повеќе

Летно бизнис патување во Македонија – настан што ги поврзува младите иселеници со можностите за соработка во Македонија

Летно бизнис патување во Македонија – настан што ги поврзува младите иселеници со можностите за соработка во Македонија

Македонија2025 го организира второто издание на летното бизнис патување во Македонија, наменето за млади професионалци од дијаспората (16 – 28 јули).

Прочитај повеќе

Горе