Фото: Pixabay

Во земјите од еврозоната, приходите на домаќинствата по глава на жител бележат благо зголемување, објави Eurostat. 

Според статистиката, во четвртиот квартал од 2017 година, тој се зголемил за 0,3%, што претставува зголемување од 0,4% од претходниот квартал. Во четвртиот квартал, реалната потрошувачка на домаќинствата по глава на жител била стабилна.

Во домаќинствата во земјите на ЕУ28, реалниот доход по глава на жител се зголеми за 0,7% во четвртиот квартал од 2017 година, односно бил зголемен за 0,6% во споредба со претходниот квартал.

Реалната потрошувачка на домаќинствата по глава на жител во четвртиот квартал од годината се зголеми за 0,3% 2017, по зголемувањето од 0,7% во третиот квартал од 2017 година.